Compendia.no | Endringer i ansettelsesordningen
Compendia.no > Artikler > Endringer i ansettelsesordningen
Skriv ut

Endringer i ansettelsesordningen

Sist endret: 07.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Endringer i ansettelsesordningen

I forslaget til ny lov om statens ansatte beholdes dagens to-trinnsbehandling ved ansettelser, men det er nærmeste leder og ikke et innstillingsråd, som normalt skal innstille søkerne til stillingen. Hensikten er å forenkle ansettelsesprosessen.
 


Nærmeste leder innstiller søkerne

Departementet mener det er unødvendig med to kollegiale organer ved innstilling og ansettelse, og foreslår at nærmeste leder som hovedregel skal avgi innstilling i ansettelsessaker.
Innstillingen er en del av forberedelsesfasen i ansettelsesprosessen, og i dag ivaretas dette i noen tilfeller av et innstillingsråd. Innstillingrådet er, på lik linje med ansettelsesrådet, et kollegialt sammensatt forvaltningsorgan. Innstillingsråd skal etter forslaget bare benyttes i virksomheter der ansettelsesretten ikke er lagt til et kollegialt organ. Er leder medlem av ansettelsesrådet, skal vedkommende foreslå hvem som bør ansettes og ikke en egen innstilling. 
 


Utvidet myndighet for ansettelsesrådet

Bortsett fra ansettelser som foretas av departementene, skal ansettelsesmyndigheten fortsatt ligge hos ansettelsesrådet. Men i forslaget til ny lov er ansettelsesrådet tillagt større ansvar og myndighet. I saker hvor et medlem av ansettelsesorganet ønsker å ansette en søker som ikke er innstilt, og i tilfeller hvor det er uenighet i det kollegiale organet om hvem som skal ansettes, skal vedtaket fattes ved alminnelig flertallsbeslutning. 
 


Unntak i personalreglement

Departmentet foreslår at det i personalreglement kan gjøres unntak fra lovens regler om innstilling og ansettelse, men bare for ansettelser på inntil ett år.