Compendia.no | Artikkel: Ferie og fridager til gode? (Christoffer)
Compendia.no > Artikler > Artikkel: Ferie og fridager til gode? (Christoffer)
Skriv ut

Artikkel: Ferie og fridager til gode? (Christoffer)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Ferie og fridager til gode?

Selv om sommer- og høstferien er over, har mange arbeidstakere både feriedager og avspaseringstid til gode. Det er viktig å gjøre opp status nå, slik at leder og medarbeider kan legge en plan for resten av året, og avtale eventuell overføring av ferie.
   Christoffer Salvesen, juridisk rådgiver i Compendia
 
Case
 
«Vi har flere arbeidstakere der vi ser at det har hopet seg opp for mye feriedager og avspaseringstimer til at vi klarer å få avviklet dette innen ferieåret. Hvor mange timer/feriedager kan vi avtale å overføre og hva skjer med det som er overskytende? Kan vi eventuelt betale ut dette?»
 
Arbeidsgiver er ansvarlig
Ferieloven legger opp til at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidstakerne får avviklet ferien sin i løpet av ferieåret. Arbeidsgiver
kan blant annet være tvunget til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie selv om arbeidstakeren selv ikke ønsker det. At det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at ferien avvikles, ser en spesielt ved at loven har en egen erstatningsregel som kan gjøres gjeldende overfor arbeidsgivere som forsømmer denne plikten.
 
Arbeidsgiver bør derfor lage en oversikt over hvem som har restferie utover høsten. Gjør en ikke det, risikerer en at arbeidstakere har så mye ferie til gode at ikke alt kan avtales overført, eller at ferien kommer i konflikt med avspaseringstid.
 
Avtalt overføring
Etter ferieloven § 7 (3) kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie (10 dager ved 5-dagers uke) til det påfølgende ferieåret. Det vil si at arbeidstaker og arbeidsgiver må være enige i at ferien overføres, og at det må avtales skriftlig.
Feriedager som følger av avtale og ikke av ferieloven, inngår ikke i beregningen. Hvordan disse feriedagene kan tas ut og eventuelt overføres, er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale nærmere. Det kan derfor være lurt at arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å ta
ut de lovfestede feriedagene først.
 
Automatisk overføring
Har arbeidstaker flere lovfestede feriedager enn det som kan overføres etter skriftlig avtale, overføres disse automatisk til neste ferieår. Dette regnes som overføring av feriedager som er i strid med ferieloven og arbeidsgiver kan holdes økonomisk erstatningsansvarlig for å ha brutt sin plikt til å sørge for at ferien enten avvikles eller overføres etter avtale.
 
Utbetaling for feriedager som ikke er avviklet
For lovfestede feriedager kan det ikke betales ut lønn som et alternativ til vanlig ferieavvikling. Det eneste tilfellet der arbeidstaker kan få disse utbetalt er hvis det skjer som del av et sluttoppgjør ved oppsigelse. Det gjelder likevel ikke for avtalefestede feriedager. Her står arbeidstaker og arbeidsgiver helt fritt til å avtale hvordan disse skal avvikles.
 
Avspasering – Hva er avtalt?
For avspaseringstimer må en undersøke avtalegrunnlaget for ordningen for å få klarhet i hvordan disse timene kan avvikles. Det er ingen lovfestet regler her slik at partene står fritt til å avtale nærmere hvordan timene kan tas ut.
 
I mange virksomheter er det avtalt en begrensning ved at avspaseringstimer ikke kan overføres til neste kalenderår. Dette er en praktisk regel som forhindrer at arbeidstaker opparbeider seg så store mengder avspaseringstid at det blir uoversiktlig.
 
Ha kontroll - ikke utsett
Som en ser av dette er det arbeidsgiver som til slutt har ansvaret og styringsretten for at ferien avvikles eller overføres lovlig. Siden arbeidsgiver er pålagt å drøfte feriefastsettingen med arbeidstaker og å underrette vedkommende om det endelige ferietidspunktet, er det viktig at en gjør de nødvendige tiltakene så tidlig som mulig slik at en er innenfor ferielovens bestemmelser.
 
Skulle imidlertid arbeidsmengden være så stor mot slutten av året at det blir vanskelig å avse arbeidstakere som skal ta ut ferie, kan et alternativ være å oppfordre enkelte arbeidstakere til å gjøre en ekstra innsats mot ekstra betaling.