Compendia.no | Foreslår å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet
Compendia.no > Foreslår å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet
Skriv ut

Foreslår å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet

Sist endret: 07.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Foreslår å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet

Regjeringen går inn for at flere statlige stillinger skal måtte kunngjøres offentlig, og vil lovfeste prinsippet om at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Det er noen av endringene som blir foreslått i ny lov om statens ansatte, som skal erstatte tjenestemannsloven.
 


Kvalifikasjonsprinsippet

Dagens ulovfestede kvalifikasjonsprinsipp foreslås tatt inn i statsansatteloven, blant annet for å øke bevisstheten om dette prinsippet i ansettelsesprosessen. I bestemmelsen blir det foreslått at utlysningen skal danne grunnlaget for den sammenlignende vurderingen av søkernes kvalifikasjoner. Unntak fra prinsippet kan gis i lov eller forskrift. 
 


Krav om offentlig kunngjøring

I lovforslaget blir virksomhetenes mulighet til å unnta kunngjøring av offentlige stillinger i reglement begrenset noe.
Hovedregelen om at alle ledige stillinger skal lyses ut offentlig opprettholdes. Det blir også dagens unntaksregel om at stillinger med varighet på inntil 6 måneder kan unntas fra kravet til kunngjøring. Ny lov beholder muligheten for at virksomhetene i reglement kan bestemme at visse stillinger ikke skal kunngjøres offentlig, men muligheten begrenses til stillinger som varer inntil ett år. Offentlig kunngjøring skal fortsatt kunne unnlates når det er hjemmel i lov, forskrift eller tariffavtale, slik reglene er i dag.