Compendia.no | Nye bestemmelser om farlig avfall i avfallsforskriften (Nyhetsbrev07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nye bestemmelser om farlig avfall i avfallsforskriften (Nyhetsbrev07.01.16)
Skriv ut

Nye bestemmelser om farlig avfall i avfallsforskriften (Nyhetsbrev07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nye bestemmelser om farlig avfall i avfallsforskriften

 
Avfallsforskriften ble endret 1. januar 2016. Dette er noen av de viktigste endringene:
 
Kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall er økt fra 400 kilo til ett tonn fra hver virksomhet eller husholdning i året. Men det er bare husholdningene som kan levere avfallet gratis. Bakgrunnen for endringen er blant annet at flere avfallstyper enn tidligere regnes som farlig avfall.
 
Flere av kravene til innsamlere og mottaksanlegg for farlig avfall er tatt inn i forskriften, krav som tidligere ble regulert gjennom enkelttillatelser.
 
Samtidig har kravet om tillatelse for å samle inn farlig avfall falt bort. Det kreves heller ikke tillatelse for å drive med tankrensing. Det går nå tydeligere fram at avfallsprodusenten har ansvar for avfallet helt frem til godkjent mottaksanlegg. Samtidig er det innført krav til kompetanse for de som håndterer og transporterer farlig avfall.
 
Mottaksanleggene må stille finansiell sikkerhet som skal dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved eventuell nedleggelse, stans eller betalingsproblemer. Det er innført overgangsregler for anlegg som fikk tillatelse før 1. januar 2016.
 
Virksomheter som produserer farlig og radioaktivt avfall må deklarere avfallet ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering. Deklareringen kan gjøres på www.avfallsdeklarering.no
 
Elektrisk og elektronisk avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoff i ulike mengder. Det er innført strengere krav til materialgjenvinning, krav til regnskap over mengden avfall, og strengere krav til dokumentasjon ved grensekryssende forsendelser. Det stilles også strengere krav til oppbevaring og håndtering av produkter som kan inneholde sensitiv informasjon.