Compendia.no | Har penger igjen til bedriftsintern opplæring
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Har penger igjen til bedriftsintern opplæring
Skriv ut

Har penger igjen til bedriftsintern opplæring

Sist endret: 23.11.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Har penger igjen til bedriftsintern opplæring

Virksomheter som har alvorlige omstillingsproblemer kan søke NAV om støtte til opplæring for å styrke kompetansen til de ansatte. Staten har penger igjen på budsjettet til slik bedriftsintern opplæring, og litt for få søkere.
 
Formålet med ordningen er å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger. Forskrift om arbeidsrettede tiltak ble endret i 2015, slik at en enkelt ansatt nå kan gjennomgå opplæring i 26 uker.
 
Dekker inntil 70 %
NAV kan dekke lønnsutgifter og andre utgifter i forbindelse med opplæringen. Store virksomheter kan få støtte til maksimalt 50 % av kostnadene til opplæringstiltak, mellomstore 60 %, og små
virksomheter 70 %. Innenfor sjøtransportsektoren og ved opplæring av utsatte arbeidstakere kan det i noen tilfeller gis mer. Med «utsatte arbeidstakere» menes arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsnedsettelser, medarbeidere over 50 år, og ansatte som ikke har fullført videregående opplæring.
 
Det kan ikke gis støtte til bedriftsintern opplæring for ansatte som er helt permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb. Det må heller ikke være avtalt bindingstid i forbindelse med opplæringen, når NAV skal gi støtte, ifølge forskrift om arbeidsrettede tiltak § 8-2. Obligatorisk opplæring for at ansatte skal oppfylle nasjonale krav omfattes heller ikke.