Compendia.no | Artikkel P & L: Særlig uavhengig stilling blir brukt feil
Compendia.no > Artikler > Artikkel P & L: Særlig uavhengig stilling blir brukt feil
Skriv ut

Artikkel P & L: Særlig uavhengig stilling blir brukt feil

Sist endret: 22.02.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Særlig uavhengig stilling blir brukt feil

 
Norske domstoler har flere ganger slått ned på feil bruk av «særlig uavhengig stilling». I en undersøkelse gjennomført av Sentio as blir det bekreftet at langt flere arbeidstakere blir ansatt i slike stillinger enn det som var lovgivers intensjon. Arbeidstidsutvalget har foreslått presiseringer av vilkårene som kan gjøre det enklere for arbeidsgiver å bruke bestemmelsen riktig.
Publisert i bladet Personal og Ledelse, 2016
 
Det er ofte i forbindelse med arbeidstakers krav på overtidsbetaling at spørsmålet om «særlig uavhengig stilling» dukker opp i rettspraksis. Arbeidstaker som har en «særlig uavhengig stilling» trenger ikke å forholde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, herunder overtidsbestemmelsene.  Arbeidstidsordningen skal likevel ivareta arbeidstakers helse og sikkerhet.

 
Vanskelig regelverk
Man kan ikke utelukke at det i enkelte tilfeller er en bevisst handling å definere stillingen som «særlig uavhengig», enten for å slippe å forholde seg til arbeidstidsbestemmelser som ikke passer, eller for å unngå overtidsbetaling. Men ifølge undersøkelsen Sentio as har gjennomført, har både arbeidsgiver og arbeidstaker i mange tilfeller problemer med å forstå og bruke bestemmelsen riktig. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har etterlyst et klarere regelverk.
 
Når er stillingen «særlig uavhengig»?
Av forarbeider til loven fremgår blant annet at det ikke vil være tilstrekkelig å definere stillingen som særlig uavhengig dersom arbeidstaker kan kontrollere egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid. Som eksempel nevnes at en prosjektmedarbeider normalt ikke vil ha tilstrekkelig selvstendighet i sitt arbeid til å omfattes av denne gruppen arbeidstakere.
En arbeidstaker som har en «særlig uavhengig stilling» bestemmer selv
  • arbeidstiden
  • hva hun skal gjøre
  • når arbeidet skal utføres
  • måten arbeidet skal utføres på
  • hva som skal delegeres til andre
Dette er momenter domstolene har lagt vekt på i sine avgjørelser.
 
Nye regler på høringer
Arbeids- og sosialdepartementet har nylig hatt på høring et forslag til endringer av reglene for særlig uavhengig stilling. Blant forslagene fra Arbeidstidsutvalget er en lovfesting av de vilkår som må være oppfylt for at arbeidstaker skal være omfattet av unntaksbestemmelsen, med andre ord en presisering som skal bidra til mindre feilbruk eller feiltolkninger. For at en stilling skal være særlig uavhengig mener utvalget «arbeidstaker må ha en overordnet, ansvarsfull stilling med selvstendig beslutningsmyndighet. Stillingen må også innebære at arbeidstakeren i all hovedsak bestemmer når, hvor og hvordan arbeidet utføres, og i all hovedsak bestemmer omfang på arbeidet, enten direkte eller gjennom myndighet til å delegere.» (NOU 2016:1).
 
Det legges ikke opp til en endring av gjeldende rett, og presiseringen som er foreslått vil derfor kunne hjelpe oss i tolkningen og forståelsen av begrepet før vi ser resultatet av denne høringen.