Compendia.no | Endrer retten til pleiepenger 1. oktober 2017
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Endrer retten til pleiepenger 1. oktober 2017
Skriv ut

Endrer retten til pleiepenger 1. oktober 2017

Sist endret: 15.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Endrer retten til pleiepenger 1. oktober 2017

Flere pleietrengende barn inkluderes, men det innføres en generell 18-årsgrense. Etter ett år reduseres ytelsen til
66 % av beregningsgrunnlaget. Ordningen tidsbegrenses til 5 år, men begrensningen på 5 år eller 1300 stønadsdager skal ikke gjelde når barnet lider av en livstruende sykdom eller skade. Det er klart etter at Stortinget 4. mai vedtok å endre støtteordningen i folketrygdloven fra 1. oktober.
 
 
Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når den som har omsorg for barnet må være midlertidig borte fra arbeidet for å pleie et sykt barn i visse situasjoner. Etter dagens ordning ytes pleiepenger så lenge pleiebehovet varer.
Arbeidstaker får dekket hele inntektstapet opp til 6 G.


 
Lavere ytelse etter ett år
Lovendringen som nå er vedtatt gjør at ytelsen reduseres til 66 % av arbeidsinntekten etter ett år, samtidig som retten til pleiepenger opphører når det har gått 5 år. Begrensningen på 5 år eller 1300 stønadsdager gjelder likevel ikke for personer som har omsorg for barn under 18 år med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende sykdom eller skade. Omsorgspersonen kan da fortsatt få pleiepenger tilsvarende 66 % av beregningsgrunnlaget. Tas pleiepengene ut gradert, kan ytelsen gis over en lengre periode, men ikke lenger enn 10 år.
 
Inkluderer flere
Ny bestemmelse vil gi rett til pleiepenger når barn under 18 år har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte. Ordlyden er valgt for å gi flere rett til ytelsen, og for å forenkle regelverket og saksbehandlingen. Ved livstruende sykdom eller skade hos barn under 18 år vil det likevel være særregler.
Det er den eller de som har den daglige omsorgen for barnet som vil ha rett på pleiepenger. Ytelsen gis fra første dag.
Andre generelle vilkår for rett til pleiepenger som krav til medlemskap i folketrygden, og at vedkommende må ha tapt arbeidsinntekt, skal gjelde som i dag. Ordningen skal som før omfatte den eller de som har daglig omsorg for barnet, enten det er foreldre, fosterforeldre, steforeldre, besteforeldre eller andre. De nye reglene får ikke innvirkning på krav som allerede er innvilget.
 
Gradering ned til 20 %
Ved behov skal begge foreldre kunne motta pleiepenger samtidig. Pleiepengene skal kunne graderes ned til 20 %, mens grensen i dag er på 50 %. Perioden med pleiepenger kan forlenges tilsvarende. Ytelsen kan graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en normalarbeidsuke. Det betyr at man går tilbake til en praksis som i sin tid ble kritisert av Sivilombudsmannen.
 
Dagens ordning
I dag gis det rett til pleiepenger etter to ulike bestemmelser i folketrygdloven, § 9-10 og § 9-11. Retten til permisjon følger av arbeidsmiljøloven § 12-9 (4).
Pleiepenger etter § 9-10 er knyttet til behovet for kontinuerlig tilsyn og pleie under og etter sykehusinnleggelse og poliklinisk behandling. Med mindre barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, er aldersgrensen 12 år. Pleiepenger gis bare til en av foreldrene, og først fra og med dag 8. Det betyr at mor eller far må bruke av de vanlige omsorgspengene de første 7 dagene.
 
Pleiepenger etter § 9-11 gis når barnet har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, og foreldrene enten må oppholde seg på helseinstitusjon sammen med barnet, eller gi det kontinuerlig tilsyn og pleie hjemme. Som hovedregel kan pleiepenger etter denne bestemmelsen gis til barnet fyller 18 år. Er vedkommende psykisk utviklingshemmet, gjelder ingen aldersgrense.
Omfattes sykdommen eller skaden av denne bestemmelsen, kan begge foreldre få pleiepenger samtidig, og også andre omsorgspersoner kan i visse tilfeller motta ytelsen.
 
Hjelpestønad eller omsorgslønn
Heller ikke i dag skal pleiepengene dekke inntektstap som følge av et varig pleiebehov hos barnet. Ved et slikt varig behov, er det hjelpestønad fra folketrygden og eventuell omsorgslønn fra kommunen som er riktig ytelse. Retten til pleiepenger etter
§ 9-11 er med noen unntak begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil. Varig sykdom faller i utgangspunktet utenfor bestemmelsen.