Compendia.no | Nyhetsbrev Stat: Ferieforviklinger fra fylte 62 (Hege)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nyhetsbrev Stat: Ferieforviklinger fra fylte 62 (Hege)
Skriv ut

Nyhetsbrev Stat: Ferieforviklinger fra fylte 62 (Hege)

Sist endret: 07.03.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Ferieforviklinger fra fylte 62

Det året en statlig ansatt fyller 62 år, får han et luksusproblem. Han må holde orden på hele fire forskjellige typer ferie og fridager, og det knytter seg noe ulike regler til dem alle.
 
Det er fra og med dette året han får rett på 8 såkalte seniordager som er forhandlet fram i Hovedtariffavtalen punkt 5.7.1 som et seniorpolitisk tiltak. Kanskje han også har krav på så mye som 6 lokalt avtalte seniordager etter samme bestemmelse. To år tidligere ga ferieloven ham krav på en uke ekstra ferie.
Ferie- og fridagene kommer i tillegg til fem uker ferie alle statlige arbeidstakere har, som delvis følger av ferieloven, delvis av avtale. Og da har vi ennå ikke nevnt avspaseringsordningene.
Regler for overføring, hva som skal betales av lønn eller feriepenger, og hvem som har det avgjørende ordet for når ferie og fridager kan eller skal tas, varierer noe for de ulike ordningene.
 
Hvem bestemmer tidspunktet?
Seniordagene kan han enten ta ut som hele dager eller som redusert arbeidstid, men det er arbeidsgiver som har det avgjørende ordet om tidspunkt. Disse dagene er formelt fridager, ikke ferie, og arbeidstaker får lønn, ikke feriepenger.
Den sjette ferieuken han fikk rett på etter ferieloven det året han fylte 60, bestemmer han selv når han vil bruke, ifølge ferieloven § 6, 2. ledd. Men han må varsle arbeidsgiver minst to uker før.
Resten av ferien, til sammen fem uker, må han avtale med arbeidsgiver når han skal ta, men han kan kreve å få vite tidspunktet for ferien senest 2 måneder før den starter.
Ferien følger dels av ferieloven og dels av Hovedtariffavtalen, og regnes i virkedager som betyr at lørdag er inkludert. Den er på til sammen 30 virkedager, eller 25 arbeidsdager for en statsansatt med 5-dagersuke.
Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for ferie med arbeidstakeren eller hans tillitsvalgte. Men blir de ikke enige, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas. Av den lovbestemte ferien på 4 uker og 1 dag kan arbeidstaker kreve å ta ut tre uker i tidsrommet 1. juni til 30. september, og at resten, 1 uke og 1 dag, tas samlet.
Også de 5 tariffavtalte virkedagene kan han kreve å ta ut samlet i løpet av ferieåret.
 
Hva hvis han ikke tar ut ferie- og fridagene?
Seniordagene faller bort hvis han ikke bruker dem. De kan ikke overføres til neste år. Og han har heller ikke krav på ekstra kompensasjon for dager han ikke tok ut, etter at retten til å godtgjøre ubrukte seniordager med lønn er fjernet i ny Hovedtariffavtale.
Den sjette ferieuken fra fylte 60 faller derimot ikke bort, men går inn i potten som kan avtales overført til året etter. Når han jobber 5-dagersuke, kan han avtale skriftlig med arbeidsgiver å overføre til sammen 14 dager ferie til året etter. 10 av dem med hjemmel i ferieloven, og 4 ifølge Hovedtariffavtalen.
Blir ikke feriedagene tatt ut eller overført på lovlig måte, er det et brudd på ferieloven. Dagene faller likevel ikke bort, men skal overføres til året etter. Det er ikke tillatt å betale ut lønn i stedet for å avvikle feriedagene, det gjelder også den avtalefestede ferien. Har han ikke tjent opp full rett til feriepenger, kan han likevel velge å ikke ta ferie. Da faller ferien bort, og overføres ikke.
 
Plunder eller planlegging?
Arbeidstakers luksusproblem utvikler seg raskt til hodebry for en arbeidsgiver uten gode rutiner for å følge opp bruken av de ulike ferie- og fridagene. Men med systematisk planlegging, ryddig registrering av dager etter de ulike rettighetene, og en oversiktlig ordning for overføring, blir avviklingen overkommelig. Ferielovens budskap er at ferie er til for å brukes opp. For å sikre avkobling og hindre lovbrudd, blir rutinen som skal sikre at feriedagene etter ferieloven faktisk blir avviklet, en av de viktigste å få på plass.