Compendia.no | Nye regler om ordensstraff for ansatte i staten
Compendia.no > Artikler > Nye regler om ordensstraff for ansatte i staten
Skriv ut

Nye regler om ordensstraff for ansatte i staten

Sist endret: 07.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nye regler om ordensstraff for ansatte i staten

I forslaget til ny lov om statens ansatte, som nylig ble lagt fram for Stortinget, er reglene om ordensstraff endret noe. Tjenestemannslovens bestemmelser om avskjed videreføres. Reglene om suspensjon videreføres med noen mindre endringer.
 
Ordensstraff
Vilkårene for når statsansatte og embetsmenn kan ilegges ordensstraff videreføres. De ulike typene ordensstraff foreslås endret. Begrepene "rulleblad" og "personalkort" erstattes med "personalmappe". Regjeringen foreslår å lovfeste at ordensstraff ikke kan lagres i personalmappen lengre enn 5 år.
 

Statsansatte kan ilegges ordensstraff i form av
  • tapt ansiennitet på fra 1 måned til 2 år
  • varig eller midlertidig omplassering til en annen stilling. Stillingen den ansatte omplasseres til kan være en lavere stilling, slik at den ansatte går ned i lønn og status.
Ordningen med skriftlig irettesettelse oppheves, fordi skriftlig advarsel som gis innenfor rammene av arbeidsgivers styringsrett vil kunne dekke arbeidsgivers behov for å påpeke kritikkverdige forhold.

 
Embetsmenn kan ilegges ordensstraff i form av
  • skriftlig irettesettelse
  • tapt ansiennitet på fra 1 måned til 2 år
Embetsmenn kan ikke omplasseres til en lavere stilling.

 
Avskjed

Regjeringen foreslår å videreføre tjenestemannslovens bestemmelser om avskjed. Avskjed vil si at arbeidstaker må fratre stillingen med øyeblikkelig virkning, og er en av de alvorligste reaksjonsformene en arbeidstaker kan ilegges. De ulike avskjedsgrunnene for embetsmenn, samles i to bestemmelser.


 
Suspensjon
Regjeringen vil videreføre dagens regler om suspensjon, med noen mindre endringer.
Vilkårene for å kunne suspendere en arbeidstaker beholdes, men begrepet "tjenestens tarv" foreslås erstattet med formuleringen "tjenestens eller virksomhetens behov".
Siden suspensjon er et sterkt virkemiddel, blir det foreslått at kravet til arbeidsgiver om å vurdere fortløpende om vilkårene for suspensjon er oppfylt, skal gå fram av selve lovteksten. Er det ikke lenger grunnlag for å suspendere, skal suspensjonen opphøre straks.