Compendia.no | Obligatorisk krav om lærling ved offentlige anskaffelser? (Nyhetsbrev 02.02.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Obligatorisk krav om lærling ved offentlige anskaffelser? (Nyhetsbrev 02.02.16)
Skriv ut

Obligatorisk krav om lærling ved offentlige anskaffelser? (Nyhetsbrev 02.02.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Obligatorisk krav om lærling ved offentlige innkjøp?

Et krav om at leverandøren må ha lærlinger kan bli obligatorisk ved offentlige anskaffelser fra noen bransjer. I dag har det offentlige som oppdragsgiver en mulighet, men ikke en plikt til å kreve dette.
 
Kravet om at en del virksomheter som leverer til det offentlige må ha lærlinger, er tatt inn i forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser, som ble fremmet i statsråd 22. januar 2016.
 
For få læreplasser
En forskrift skal definere hvilke bransjer det særlig er behov for læreplasser i, og det er i disse bransjene pålegget om å bruke lærlinger skal gjelde.
Stor mangel på læreplasser gjør at flere høringsinstanser har uttalt seg positivt til lovforslaget, til tross for noe skepsis til at innkjøpsregelverket skal brukes til å ivareta ulike samfunnshensyn.
 
Enklere regelverk
Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser blir i disse dager gjennomgått for å få et enklere regelverk. Sommeren 2015 ble blant annet kravet om å levere HMS-erklæring som en del av anbudet, fjernet. Da ble forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøp i forsyningssektoren endret.
Samtidig blir reglene rundt offentlige innkjøp brukt for å fremme ulike samfunnshensyn. Bestemmelsene om lærlinger er et eksempel på det.
 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Offentlige kontrakter skal inngås og gjennomføres på en måte som ivaretar hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold, ikke bare pris og økonomiske hensyn i snever forstand.
Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger i dag offentlige oppdragsgivere å stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler. Regelverket foreslås videreført. Kravene må være knyttet til ytelsen anskaffelsen gjelder.