Compendia.no | Rådgiving HMS & Kvalitet
Compendia.no > HMS & Kvalitet > Rådgiving HMS & Kvalitet
Skriv ut

Rådgiving HMS & Kvalitet

Sist endret: 06.10.2016


RÅDGIVNING

Rådene som gir de  gode  vanene

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen HMS & Kvalitet

 
 

Vi har eksperter på HMS og Kvalitetsrådgivning

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & Kvalitet
 

Vår erfaring

 • HMS- og kvalitetssjef for flere virksomheter
 • Internrevisjon
 

Sonja Marie Skår

Rådgiver HMS & Kvalitet

 

 
 • EOQ sertifisert kvalitetsleder
 • EOQ sertifisert kvalitetsrevisor
 • Sertifisering

Tone Margunn Bue

Seniorrådgiver HMS & Kvalitet

 

 
 • ISO 9001
 • Leverandørrevisjon
 • Prosessforbedring
Virksomheter med god styring av kvalitet og HMS jobber mer effektivt, leverer kvalitet og har fornøyde ansatte og kunder. I perioder krever dette arbeidet mye tid og ressurser, og det kan være behov for ekstern hjelp og støtte. Compendia har rådgivere som kan leies inn for et enkelt oppdrag eller for en lenger periode.
 
Eksempel på situasjoner hvor virksomheter  trenger ekstern hjelp:
 • Virksomheten skal sertifiseres og trenger bistand gjennom sertifiseringsprosessen.
 • Virksomheten er i vekst og trenger en kvalitets- eller HMS-ressurs.
 • Virksomheten er nystartet og trenger hjelp til å etablere et systematisk kvalitetsarbeid.
 • Virksomheten har hatt revisjon fra kunde eller tilsyn og trenger hjelp til lukking av avvik.
 • Virksomheten har et udatert/gammelt kvalitetssystem som er tungvint og virksomheten trenger hjelp til oppdatere dette.
 • Virksomheten trenger et kvalitetssystem, men mangler ressurser og kompetanse til å drifte dette.
 • Virksomheten er for liten til å ansette en kvalitet og HMS-leder, men trenger kompetansen.
 
 

Eksperter på gapanalyser og hjelp til sertifisering

 
 • Kartlegge «gap» mellom nå situasjon og ønsket situasjon.
 • Statusanalyse.
 • Lage plan for å «lukke gap».
 • Gjennomføre og følge opp tiltak i gapanalyse.
 • Implementerer krav.
 • Følge opp.
Compendia hjelper deg/din virksomhet å kartlegge status i forhold til relevante krav (samsvar). Dette kan være krav fra myndigheter, kunder eller krav i ulike kvalitet- og HMS-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Basert på analysen legger vi en plan for hvordan de ulike kravene kan innføres i organisasjonen. Noen virksomheter velger å sertifisere sitt styringssystem. Det er ulike årsaker til at virksomheter ønsker å sertifisere seg. Det kan være krav fra kunder eller eiere eller at bedriften ønsker å «bevise» sin dyktighet gjennom et sertifikat. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.
 

Internrevisjon

 
Hensikten med internrevisjon er å sjekke om prosessene og systemene er effektive, om de oppfyller de aktuelle kravene og om det finnes forbedringsmuligheter. Interne revisjoner skal planlegges og de gjennomføres ved å undersøke samsvar mellom kvalitetssystemet og aktuelle standarder. Compendia har sertifiserte kvalitetsrevisorer som har lang erfaring innen kvalitet og HMS-revisjon.

LEVERANDØRREVISJON/OPPFØLGING

 
 • Vurdere leverandørprestasjoner
 • Lage evalueringskriterier for leverandører
 • Leverandør-revisjon
 • Vurdere leverrandørenes styringssystem
 
En virksomhet kan gjøre en utmerket jobb med å kontrollere eget arbeid, men hvis leverandørene ikke gjør en tilfredsstillende jobb, kan bedriften og dens kunder påvirkes negativt. Det er derfor avgjørende at innkjøpsprosessen er under kontroll, dette gjelder særlig i forhold til de viktigste leverandørene. Vi gir våre kunder råd om hvordan deres leverandører kan følges opp på best mulig måte. Vi utfører også leverandør-revisjoner..

PROSESSFORBEDRING

 
Våre rådgivere har lang erfaring med å kartlegge og forbedre prosesser innenfor ulike bransjer. Fokus på riktige prosesser gir organisasjonen et felles bilde på hvordan dere jobber. Vår erfaring er at prosessforbedring gir færre flaskehalser, bedre arbeidsflyt og tydeligere grensesnitt mellom prosessene. Bedrifter som jobber med prosessforbedring får også involverte ansatte, fornøyde kunder/interessenter og en økonomisk gevinst på bunnlinjen.

RISIKOFORSTÅELSE OG RISIKOSTYRING

Risiko er noe som "alle" må forholde seg til. Det er en del av arbeidshverdagen. Det er derfor viktig med god risikoforståelse. Hvis en uønsket hendelse først skulle skje, er god risikostyring med på å redusere konsekvensene. Virksomheter med kontroll på sine risikoer har ofte mer effektive prosesser, er mer leveringsdyktige, har bedre måloppnåelse, bedre ytelser, bedre relasjoner med kunder/interessenter og høster en større økonomisk gevinst.