Compendia.no | Strammer inn adgangen til å ansette midlertidig
Compendia.no > Artikler > Strammer inn adgangen til å ansette midlertidig
Skriv ut

Strammer inn adgangen til å ansette midlertidig

Sist endret: 09.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Strammer inn adgangen til å ansette midlertidig


Forslaget til ny lov om statens ansatte innebærer en harmonisering med arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse. Det vil gjøre adgangen til å inngå midlertidige arbeidsavtaler snevrere.
 

Midlertidig ansettelse

Departementet mener at adgangen til midlertidig ansettelse i staten må begrenses, og foreslår en viss harmonisering med arbeidsmiljølovens vilkår for midlertidig ansettelse. "Arbeid av midlertidig karakter"  er et vilkår for å kunne ansette arbeidstaker midlertidig, i tillegg til vikariat, praksisarbeid og utdanningsstillinger. Det vil også være adgang til å ansette midlertidig for en periode på inntil 6 måneder når det har oppstått et uforutsett behov. Selv om vilkåret "arbeid av midlertidig karakter" tilsvarer arbeidsmiljølovens begrepsbruk, følger det av lovforslaget at en direkte overføring av begrepets innhold ikke er fullt ut mulig i statlig sektor.
 

Drøftingsplikt

Det innføres en drøftingsplikt som går ut på at arbeidsgiver og tillitsvalgte skal drøfte bruken av midlertidig ansettelse minst en gang årlig. Drøftingsplikten vil være et tillegg til drøftingsretten etter Hovedavtalen i staten.
 

Fast stilling etter 3 år

En midlertidig ansatt tjenestemann skal kunne oppnå status som fast ansatt etter sammenhengende tjeneste i virksomheten i mer enn 3 år, ikke 4 år slik regelen er nå. Praksisarbeid og utdanningsstillinger vil ikke være omfattet av 3-årsregelen.
 

Virkning av ulovlig midlertidig ansettelse 

Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse er samlet i en egen lovbestemmelse. Det vil bidra til å avklare rettstilstanden, og man fjerner behovet for å treffe midlertidig forføyning i slike saker. Regelen er en harmonisering med arbeidsmiljølovens regler.