Compendia.no | Lønn og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere skal sikres bedre
Compendia.no > Artikler > Lønn og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere skal sikres bedre
Skriv ut

Lønn og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere skal sikres bedre

Sist endret: 06.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Lønn og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere skal sikres bedre

Håndhevingsdirektivet skal sikre at regler om lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere blir etterlevd og håndhevet. 1. juli 2017 blir direktivet gjennomført i norsk rett.
 
En utsendt arbeidstaker jobber i et begrenset tidsrom i et annet land enn det landet arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. Det kan dreie seg om en norsk virksomhet som sender arbeidstakere til et annet EØS-land i forbindelse med tjenesteyting, eller en utenlandsk virksomhet som sender arbeidskraft til Norge.
 

Lettere å håndheve utsendingsreglene
Håndhevingsdirektivet ble i sin tid vedtatt for å styrke håndhevingen av utsendingsdirektivet, og skal motvirke misbruk og omgåelse av utsendingsreglene. Direktivet inneholder regler om samarbeid mellom myndighetene på tvers av landegrensene, og om tilgang på informasjon om regelverket.
Norge følger nå opp med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven, som trer i kraft 1. juli 2017. Lovendringene gjør det mulig å gi nødvendige opplysninger videre til ansvarlige myndigheter i en annen EØS-stat, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Endringene vil også gjøre det mulig å kreve inn bøter og andre økonomiske sanksjoner på tvers av landegrensene.
 
Innkreving på tvers av landegrenser
Reglene åpner for at bøter og andre økonomiske sanksjoner ilagt i et annet EØS-land for brudd på nasjonalt regelverk som gjennomfører håndhevingsdirektivet, kan fullbyrdes i Norge når de er rettskraftige. Det gjelder enten det er en domstol som har ilagt boten eller sanksjonen, eller det er gjort administrativt.
Tilsvarende kan Statens innkrevingssentral anmode ansvarlige myndigheter i andre EØS-stater om å kreve inn tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på reglene.
 
Nasjonalt handlingsrom
Departementet skal kunne regulere nærmere i forskrift hvilke bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for utsendte arbeidstakere, og hvordan man skal sikre at bestemmelsene blir etterlevd.
Det er allerede gitt en rekke bestemmelser som skal sikre utenlandske arbeidstakere akseptable lønns- og arbeidsvilkår i Norge, og for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Departementet kartlegger behovet for eventuelle endringer i lover og forskrifter.