Compendia.no | Under behandling i Storgtinget: Regler om konkurranseklausuler inn i arbeidsmiljøloven? (Nyhetsbrev Nov 2015)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Under behandling i Storgtinget: Regler om konkurranseklausuler inn i arbeidsmiljøloven? (Nyhetsbrev Nov 2015)
Skriv ut

Under behandling i Storgtinget: Regler om konkurranseklausuler inn i arbeidsmiljøloven? (Nyhetsbrev Nov 2015)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Under behandling i Stortinget:

Regler om konkurranseklausuler inn i arbeidsmiljøloven?

Spørsmålet om konkurranseklausuler, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold bør reguleres nærmere i arbeidsmiljøloven, er fortsatt til behandling i Stortinget. Arbeids- og sosialkomitéen skal levere sin innstilling 24. november.
 
Det har i lang tid vært foreslått å regulere både konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler mer detaljert i arbeidsmiljøloven. Blir bestemmelsene vedtatt i tråd med departementets forslag, vil det bety en innstramning i arbeidsgivers mulighet til å inngå avtale om slike begrensninger.
 
Konkurranseklausuler
I dag er det tillatt å avtale ulike begrensninger i arbeidstakers mulighet til å begynne hos en konkurrent eller drive egen konkurrerende virksomhet etter at arbeidsforholdet er over. Men avtaleloven § 38 setter grenser for avtalefriheten, blant annet dersom konkurranseforbudet strekker seg lenger enn det som er nødvendig for å verne mot konkurranse.
 
Kun for ett år
Etter reglene som nå er foreslått, skal partene kunne avtale konkurranseklausuler når arbeidsgiver har et spesielt behov for vern mot konkurranse. Klausulen kan bare vare i ett år, og arbeidstaker vil ha krav på kompensasjon. Kompensasjonen skal i utgangspunktet tilsvare full lønn. Avtalen må ifølge lovforslaget inngås skriftlig, og arbeidstaker vil ha krav på en redegjørelse hvis klausulen blir gjort gjeldende.
 
Kundeklausuler
En kundeklausul vil si en begrensning i arbeidstakers mulighet til å kontakte tidligere kunder etter at ansettelsesforholdet opphører. Ifølge lovforslaget skal kundeklausuler bare kunne avtales for kunder arbeidstakeren hadde kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet opphørte.
Klausulen kan inngås for maksimalt ett år, og skal nevne de kundene den gjelder for.
Er det kunden selv som tar kontakt med tidligere arbeidstaker, vil forholdet ikke omfattes av begrensningene i kundeklausulen.
 
Rekrutteringsklausuler
Departementets forslag innebærer at det som hovedregel skal være forbudt for arbeidsgiver å inngå avtale med en eller flere andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers mulighet for å bli ansatt i annen virksomhet. Det er foreslått unntak fra denne regelen i forbindelse med virksomhetsoverdragelser.
Avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers mulighet til å rekruttere tidligere kolleger når han slutter i virksomheten, skal det derimot fortsatt være adgang til å inngå. Departementet foreslår ingen bestemmelse som regulerer dette.
 

Les de andre artiklene i nyhetsbrevet: