Compendia.no | Artikkel P & L: Når kan arbeidstaker levere egenmelding (Publisert 2/2016) (Christoffer)
Compendia.no > Artikler > Artikkel P & L: Når kan arbeidstaker levere egenmelding (Publisert 2/2016) (Christoffer)
Skriv ut

Artikkel P & L: Når kan arbeidstaker levere egenmelding (Publisert 2/2016) (Christoffer)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Når kan arbeidstaker levere egenmelding?

 
 
Hvorvidt arbeidstaker kan dokumentere sykefraværet med egenmelding avhenger både av ansettelsestid, antall dager siden forrige sykefravær og hvor mange egenmeldingsdager som ble brukt i forrige sykefravær. Her følger en oversikt over den muligheten folketrygdloven gir arbeidstaker til å bruke egenmelding.
 
Christoffer Rein Salvesen, juridisk rådgiver i Compendia
 
Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, som er den perioden da arbeidsgiver dekker sykepengene. Når det er NAV som dekker sykepengene, må arbeidstaker alltid dokumentere arbeidsuførheten med sykmelding. Det gjelder selv om arbeidsgiver forskutterer ytelsen.
 
Kun i arbeidsgiverperioden
For å ha tjent opp rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker før sykefraværet. Rett til å bruke egenmelding får han først etter to måneders ansettelse.
 
Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, som er på 16 kalenderdager. Er det mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal det nye sykefraværet regnes med i samme arbeidsgiverperiode. Ved sykdom ut over arbeidsgiverperioden er det folketrygden som yter sykepengene.
 
Når arbeidsgiver har betalt ut sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, må arbeidstaker ha gjenopptatt arbeidet i 16 sammenhengende kalenderdager før vedkommende igjen har rett på sykepenger fra arbeidsgiver. Først da kan arbeidstaker på ny bruke egenmelding.
 
Antall egenmeldingsdager
Det er de tre første dagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Den fjerde dagen må arbeidstaker levere sykmelding. Grensen på tre dager gjelder for hele arbeidsgiverperioden.
 
Det vil si at hvis arbeidstaker hadde 10 sykefraværsdager før friskmelding, og bare en av disse var egenmeldingsdager, vil neste sykefraværsperiode begynne som 11. sykefraværsdag, og arbeidstaker vil da bare kunne bruke to egenmeldingsdager. En forutsetning er at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet med minst 1 dag for å kunne bruke egenmelding på nytt. I dette eksempelet vil arbeidstaker ha brukt 2 egenmeldingsperioder. Merk at arbeidstaker kun har rett til å benytte egenmelding i inntil 4 perioder innenfor 12 måneder.
 
Ansatte i IA-virksomheter kan bruke egenmelding i inntil 8 kalenderdager per fraværstilfelle, med et samlet øvre tak på 24 dager i løpet av en 12-månedersperiode.Blir arbeidstaker arbeidsufør på grunn av sykdom etter å ha begynt på ferien, kan han eller hun kreve deler av ferien utsatt hvis arbeidstaker
 
Klare interne retningslinjer
Det er ikke uvanlig at virksomheter har interne regler om bruk av egenmelding som går lenger enn lovens minstekrav. Virksomheten må da ha klare interne retningslinjer for hvilke regler som gjelder, av hensyn både til likebehandling av arbeidstakerne og til arbeidstakers behov for forutberegnelighet. Det er også viktig at arbeidsgiver har god oversikt over sykefraværet hos arbeidstaker slik at egenmeldingsreglene praktiseres i henhold til regelverket.