Compendia.no | Statsbudsjett 2017
Compendia.no > Statsbudsjett 2017
Skriv ut

Statsbudsjett 2017

Sist endret: 06.10.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nytt fra forslaget til statsbudsjett for 2017


Flere kan få pleiepenger

Ordningen med pleiepenger er planlagt utvidet slik at den inkluderer yrkesaktive foreldre til barn med varig sykdom og et kontinuerlig pleiebehov, uten å være livstruende eller svært alvorlig syke.  Denne gruppen syke barn faller i dag utenfor ordningen.
Endringene foreslås iverksatt fra 1. oktober 2017, og lovforslaget skal etter planen legges fram for Stortinget tidlig i 2017. 140 millioner er satt av i budsjettforslaget for å dekke effekten av å iverksette utvidelsen fra oktober neste år.
Regjeringen vil samtidig forenkle dagens regelverk, og øke muligheten til å ta ut pleiepenger gradert, for å gjøre det lettere for foreldre å kombinere pleieoppgavene med arbeid.
 
Strammer inn på arbeidsavklaringspengene
Regjeringen planlegger å legge fram lovforslag om endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger våren 2017. Høringsfristen for innstramningene i ordningen går ut 1. november 2016. Endringene som er foreslått innebærer at terskelen for å få arbeidsavklaringspenger øker, og at det blir lettere å miste rettigheter i ordningen. Det er foreslått en klarere avgrensning av hvem som kan motta arbeidsavklaringspenger, og hvor lenge de kan motta ytelsen. De som mottar ytelsen skal få tettere oppfølging, og kunne motta ytelsen gradert i større grad. Det innføres en ny reaksjon ved mindre brudd på aktivitetsplikten. Formålet er å styrke insentivene til arbeid og aktivitet, og gjøre ordningen mer målrettet.
 
Arbeidsmarkedstiltak
Forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble lagt fram 6. oktober, inneholder 1000 flere tiltaksplasser for arbeidsledige sammenlignet med saldert budsjett for 2016. Tiltakene skal gi økt omstillingsevne og mobilitet i arbeidsmarkedet. Ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS-området og personer som er blitt ledige som følge av utviklingen i oljeindustrien på Sørlandet og Vestlandet, prioriteres.
 
Ungdomstiltak
Arbeidssøkere under 30 år som har vært arbeidsledige i åtte uker og står uten tilbud om arbeid, utdanning eller annen aktivitet, er målgruppen for regjeringens ungdomstiltak. Arbeidsrettet oppfølging fra NAV kombinert med opplæringstiltak skal planlegges og tilpasses individuelt. Målet er å motivere til og øke kompetansen på jobbsøking, og få ledige unge raskt over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet slik at de ikke blir gående passive. Det er bevilget 30 millioner til ungdomssatsningen. Tiltakene settes i verk på Sørlandet og Vestlandet først.
 
Aktivitetsplikt
Kommunene skal pålegge unge under 30 år som mottar sosialhjelp en aktivitetsplikt. Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner til tiltaket, slik at ordningen som ble vedtatt i april 2015 kan iverksettes fra 1. januar 2017.
 
Langtidsledige
En evaluering konkluderer med at langtidsledighetsgarantien slår inn for sent i ledighetsperioden til å være relevant for flertallet av langtidsledige.
Arbeids- og sosialdepartementet vil vurdere hvordan innsatsen mot langtidsledighet bør innrettes i tiden framover, slik at flest mulig kan komme tilbake i jobb etter en lengre ledighetsperiode.
 
Flyktninger raskere i arbeid
Flyktninger med etterspurt kompetanse skal hjelpes til å komme raskere i arbeid. Det foreslås å bevilge 13 millioner kroner til NAV for å etablere et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet.
 
Yrkesveiledning i asylmottak
NAV får ansvar for å gi yrkesveiledning i asylmottak. Det er satt av 10 millioner til tiltaket. Tiltaket er en del av kartleggingen og karriereveiledningen for personer i asylmottak, som allerede er etablert.
 
Flere penger direkte til NAV
Regjeringen ønsker at Arbeids- og velferdsetaten i større grad selv skal kunne bistå arbeidssøkere og arbeidsgivere, framfor å kjøpe avklarings- og oppfølgingstjenester av eksterne tiltaksarrangører. Det blir foreslått å omdisponere 100 millioner kroner i 2017 fra arbeidsmarkedstiltakene til NAVs driftsbudsjett.
 
Raskere tilbake
Regjeringen foreslår også at penger som går til ordningen «Raskere tilbake» i regi av NAV fra neste år skal inn på NAVs ordinære tiltaksbudsjett, framfor å være en særskilt ordning med egen budsjettpost som i dag. Ordningen er etablert for å få ned sykefraværet, ved at personer som mottar sykepenger gjennom ulike tiltak skal få mulighet til å komme tilbake i arbeid tidligere. Ansvar for tilbudet er delt mellom helseforetakene og NAV. Bevilgningene til NAV er flere ganger blitt redusert, fordi budsjetterte midler ikke er brukt opp.