Compendia.no | Artikkel P & L: Må vente lenger på dagpenger (Publisert nr 3/2016) (Hege)
Compendia.no > Artikler > Artikkel P & L: Må vente lenger på dagpenger (Publisert nr 3/2016) (Hege)
Skriv ut

Artikkel P & L: Må vente lenger på dagpenger (Publisert nr 3/2016) (Hege)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Må vente lenger på dagpenger

 
Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia,
 
Alle arbeidssøkere må vente en periode før de får rett på dagpenger, normalt er det snakk om noen få dager. Hvis ledigheten er selvforskyldt, kan arbeidssøker nå måtte vente i tolv uker eller et halvt år. Det gjelder selv om hun oppfyller kravene som arbeidssøker.
 
Sanksjonen det er snakk om heter «forlenget ventetid». Fra 1. januar 2016 er venteperioden uten dagpenger skjerpet fra åtte til tolv uker, første gang arbeidssøker selv blir ansett for å være skyld i ledigheten.
 
Gjentar forholdet seg, må hun klare seg uten dagpenger i et halvt år. Vi snakker da om tilfeller hvor arbeidssøker fra før er ilagt vedtak om forlenget ventetid på dagpenger en eller flere ganger i løpet av ett år. Forlenget ventetid regnes fra den datoen da arbeidssøker ellers ville fått innvilget dagpenger.
 
Må ha rimelig grunn
Innstramningen i dagpengeordningen er begrunnet i at man mener det er rimelig at den som kan lastes for arbeidsledigheten, selv tar en stor del av byrden med å være uten arbeidsinntekt.
Arbeidssøker kan bli pålagt forlenget ventetid hvis vedkommende har sagt opp stillingen eller sluttet uten rimelig grunn, ved avskjed eller oppsigelse som kan bebreides henne, eller hvis hun uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om arbeid. Det er NAV som vurderer dette konkret. I Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv om ordningen er det listet opp noen typiske situasjoner der arbeidstaker vil bli ansett for å ha slik rimelig grunn.
 
Familie på flyttefot
Når arbeidsmarkedet strammes til, blir det mer risikofylt å si opp jobben for å flytte dit ektefellen har fått arbeid, før avtale med ny arbeidsgiver er signert. Og innstramningene som nå er innført, øker risikoen. Det kan være lurt å avklare med NAV i forkant om de vil pålegge forlenget ventetid.
Den som oppfyller vilkårene som lokal arbeidssøker i folketrygdloven § 4-5 2. ledd, for eksempel på grunn av omsorgsansvar for små barn, vil ikke bli pålagt forlenget ventetid på dagpenger i en slik situasjon.
 
Var sluttpakken frivillig?
Også når det er aktuelt å inngå frivillig avtale med arbeidsgiver i en nedbemanningssituasjon, er det viktig at arbeidstaker tenker seg om.
Med avtale om sluttpakke menes vanligvis at arbeidsforholdet blir avsluttet frivillig mot en økonomisk kompensasjon. Men det kan argumenteres for at en sluttpakkeavtale innebærer «frivillig tvang», fordi arbeidstaker uansett ville blitt oppsagt, hvis hun ikke hadde tatt sluttpakken. Ifølge rundskrivet fra direktoratet skal det ikke ilegges forlenget ventetid når arbeidssøker selv sier opp som alternativ til å bli oppsagt på grunn av innskrenkninger i virksomheten, hvis det kan dokumenteres at hun ikke hadde noe reelt valg, og at oppsigelsen ikke skyldtes arbeidstakers eget forhold.
Er det tilfelle, bør hun altså samle dokumentasjon og synliggjøre situasjonen overfor NAV, for å unngå å bli pålagt forlenget ventetid.