Compendia.no | Fast ansatt etter 3 eller 4 år?
Compendia.no > Artikler > Fast ansatt etter 3 eller 4 år?
Skriv ut

Fast ansatt etter 3 eller 4 år?

Sist endret: 22.02.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Fast ansatt etter 3 eller 4 år?

 
Midlertidig ansatte i prosjektstilling har krav på fast jobb etter 4 år. Men velger du en kandidat til den aktuelle prosjektjobben som i dag er vikar i virksomheten, får vedkommende krav på fast ansettelse allerede etter 3 år.
Publisert i bladet Personal og Ledelse, 2016
 
Unni har vært vikar i virksomheten i halvannet år, og gjort en utmerket jobb. Stram økonomi gjør at virksomheten må holde tallet på ansatte nede, men sommeren 2016 er det behov for å finne en medarbeider til en midlertidig toårig prosjektstilling. Unni er et naturlig valg, og den klart best kvalifiserte. Men vil prosjektjobben gi henne krav på fast ansettelse? Svaret er ja.
Unni kan kreve fast ansettelse etter halvannet år i prosjektstillingen. Hun vil med andre ord bli omfattet av en 3-årsregel. Fortsetter hun i vikariatet, vil hun derimot først ha krav på fast ansettelse etter 4 år. Hvordan kan det ha seg?
 
 
 
Smitteeffekt
3-årsregelen kom inn i arbeidsmiljøloven 1. juli 2015, samtidig med den nye bestemmelsen om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Både slik midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, og vikariater, gir rett til fast ansettelse etter 3 år. For andre typer midlertidig tilsetting, som prosjektarbeid, er det fortsatt først etter 4 år at medarbeideren vil kunne kreve å bli ansatt fast.
3 år er regelen også når vikariatet eller den midlertidige ansettelsen på generelt grunnlag kombineres med annen type midlertidig ansettelse, så lenge det ikke er et avbrudd mellom de ulike ansettelsesforholdene. Denne smitteeffekten av 3-årsregelen står ikke beskrevet i selve lovteksten, men er nevnt i forarbeidene til loven.
 
Overgangsregler
Unni ble ansatt som vikar våren 2015, noen måneder før lovendringen trådte i kraft 1. juli. Fortsetter hun i dette vikariatet, får hun først krav på fast stilling etter 4 år. Lovgiver har nemlig vedtatt overgangsregler som sier at 3-årsregelen bare får virkning for avtaler som er inngått etter den aktuelle lovendringen i arbeidsmiljøloven. Uten en slik overgangsregel ville noen midlertidige ansatte fått krav på fast ansettelse i og med lovendringen, uten at arbeidsgiver kunne gjøre noe fra eller til. Overgangsreglene til lovbestemmelsen er ikke nevnt i selve loven, men i lovvedtaket.
 
Ansettelsestid før lovendringen regnes med
Nå etter lovendringen skal arbeidsgiver kunne ta høyde for 3-årsregelen når noen ansettes midlertidig. Men en arbeidsgiver som bare ser på den nye stillingen isolert, kan få seg en overraskelse. Midlertidige ansettelser foretatt før lovendringen kan få stor betydning for den nye avtalen, som i Unnis tilfelle. Selv om Unni i den nåværende stillingen sin ikke kan kreve fast ansettelse før etter 4 år, vil det gjelde en 3-årsregel for vikariatet hennes så snart det kommer en ny avtale inn i bildet, enten det er et nytt vikariat, eller en annen type midlertidig stilling. Dette fordi det er snakk om en ny avtale inngått etter lovendringen, og fordi det ikke er noe avbrudd mellom de to midlertidige ansettelsesforholdene.
 
4-årsregel i staten
Reglene vi har behandlet her gjelder privat sektor. Retten til fast ansettelse på bakgrunn av midlertidig ansettelse i staten reguleres av tjenestemannsloven, og her er det fortsatt en 4-årsregel.
I forslaget til ny lov om Statens ansatte som nylig har vært på høring, blir det foreslått å endre til en 3-årsregel. Det er interessant at Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttaler seg kritisk til den løsningen som nylig er valgt i arbeidsmiljøloven, og argumenterer for at det er bedre med en klar grense på 3 år.
 

Dette er treårsregelen

  • Noen typer midlertidig ansettelse gir krav på fast stilling etter 3 år. Det gjelder vikarer, og midlertidig ansatte på generelt grunnlag, etter ny bokstav f i arbeidsmiljøloven § 14-9.
  • For andre midlertidige stillinger gjelder en 4-årsregel.
  • Når ulike grunnlag for midlertidig ansettelse kombineres, er det den korteste fristen som gjelder. Vikarstilling + prosjektstilling gir altså krav på fast ansettelse etter 3 år.
  • 3-årsregelen gjelder for avtaler som inngås etter 1. juli 2015.
  • Når nye avtaler inngås, skal tidligere midlertidig ansettelse umiddelbart før regnes med.
  • Har en vikar allerede jobbet i virksomheten i 3 år når ny midlertidig avtale inngås etter 1. juli 2015, får arbeidstaker umiddelbart krav på fast ansettelse.