Compendia.no | SLutt på ventelønn og vartpenger
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > SLutt på ventelønn og vartpenger
Skriv ut

SLutt på ventelønn og vartpenger

Sist endret: 25.01.2018


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Slutt på ventelønn og vartpenger

Statens ventelønnsordning og ordningen med vartpenger avvikles. Lovendringen trer i kraft 1. mars 2016. De som allerede mottar slike ytelser, skal likevel få beholde dem på gjeldende vilkår.
 
Ventelønn kan i noen tilfeller gis til statstjenestemenn som blir sagt opp «uten egen skyld». Vartpenger kan gis til ansatte i ikke-statlige virksomheter med medlemskap i Statens pensjonskasse, når de blir sagt opp fordi de er overtallige. Fra 1. mars vil dagpenger være den aktuelle ytelsen.
 
Brukt ved omstillinger
Både ventelønn og vartpenger har vært mye brukt i forbindelse med omstillingsprosesser i statlig sektor. Ventelønn har sikret en viss inntekt hvis tjenestemannen ble sagt opp på grunn av nedbemanning, omorganisering, sykdom eller manglende kvalifikasjoner. For å ha rett til ytelsen må vedkommende ha vært fast ansatt i mer enn to år, eller midlertidig ansatt i mer enn fire år.
Vartpenger er gitt for tre år om gangen, for å sikre ytelser til ansatte som ikke omfattes av tjenestemannsloven. Ytelsen er i noen tilfeller gitt når stillingen vedkommende hadde inndras, og når den ansatte er sagt opp uten egen skyld. Den som mottar vartpenger må være registrert som reell arbeidssøker for å ha rett til ytelsen.
 
Ekskluderer det seniorene?
Flertallet av dem som får utbetalt ventelønn er 60 år eller eldre. De fleste går ut hele stønadsperioden, som oftest til de har fylt 67 år. Regjeringens begrunnelse for å avvikle ordningen med ventelønn er blant annet at den ser ut til å bidra til at eldre arbeidstakere blir utstøtt fra arbeidsmarkedet, sammenlignet med ordninger som sluttvederlag eller studiestøtte. En slik utvikling er ikke i tråd med intensjonen bak avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
 
Brukt stadig sjeldnere
Antall personer som mottar ytelsene har vært synkende. Tall fra januar og februar i 2015 viser at 340 personer hadde rett til ventelønn, samtidig som 66 personer fikk utbetalt vartpenger.
Departementet har arbeidet for at færre statlige ansatte skulle gå over på ventelønn. Flere virksomheter har de siste årene søkt om fritak fra vartpengeordningen, og nær 50 virksomheter fikk innvilget slikt fritak.