Compendia.no | Pleiepenger og retten til permisjon
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Pleiepenger og retten til permisjon
Skriv ut

Pleiepenger og retten til permisjon

Sist endret: 16.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Pleiepenger og retten til permisjon

Vilkårene for rett til pleiepenger forenkles 1. oktober 2017, men arbeidsgiver må fortsatt gjennom vanskelige vurderinger for å avgjøre om vilkårene for permisjon er oppfylt.
 

Til nå har vilkårene for rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9 i hovedsak korrespondert med vilkårene for å få pleiepenger etter folketrygdloven § 9-10 og § 9-11.
1. oktober blir ordlyden i folketrygdloven § 9-10 enklere, men vilkårene for permisjon etter arbeidsmiljøloven skal være som før.

 
Minstevilkår
Arbeidstaker vil uansett ha rett til permisjon når han eller hun har rett til pleiepenger fra folketrygden. Det blir sagt uttrykkelig i arbeidsmiljøloven. Siden arbeidstaker fortsatt skal ha rett på permisjon etter arbeidsmiljøloven når vilkårene for pleiepenger er oppfylt, betyr det at permisjonsretten i praksis blir utvidet tilsvarende utvidelsen i pleiepengerettighetene.
Ordlyden i folketrygdloven § 9-10 endres slik at den gir et medlem som har omsorg for barn under 18 år rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og medlemmet derfor må være borte fra arbeidet.
Men det er ikke tilstrekkelig for arbeidsgiver å forholde seg til ordlyden i folketrygdloven når permisjonsretten skal vurderes. Permisjon kan også innvilges etter arbeidsmiljøloven § 12-9, 4. ledd når
 
  • barn under 12 år blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen
  • barn under 12 år er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie
  • barn under 18 år har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade (uten hensyn til alder dersom barnet er psykisk utviklingshemmet)
Det kan derfor oppstå situasjoner der arbeidstaker har rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven uten samtidig å ha rett til pleiepenger etter folketrygdloven.
 
18-årsgrense
Fram til 1. oktober 2017 har arbeidstaker rett til pleiepenger til et psykisk utviklingshemmet barn over 18 år som har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Med lovendringen innføres et generelt vilkår om at barnet må være under 18 år. Men selv om arbeidstaker mister retten til pleiepenger, vil permisjonsretten være i behold, også etter lovendringen.