Compendia.no | Karantene for embets- og tjenestemenn (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Karantene for embets- og tjenestemenn (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Karantene for embets- og tjenestemenn (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Karantene for embets- og tjenestemenn

Embetsmenn og tjenestemenn som går over i stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet, kan få karantene og saksforbud i en viss periode. Restriksjonene utløser krav på godtgjørelse, som i utgangspunktet tilsvarer tidligere lønn.
 
Karanteneloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, skal styrke tilliten og åpenheten i overgangen mellom politikk, embetsverk og næringsliv. Loven gjelder også for politikere. Det er tilsettingsmyndigheten som vedtar karantene og saksforbud for embets- og tjenestemenn, mens en egen karantenenemnd behandler saker overfor politikere.
 
Saksforbud, karantene og informasjonsplikt
Saksforbud vil si et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder. Karantene innebærer et tidsbegrenset forbud mot å tiltre ny stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller å etablere næringsvirksomhet.
Den nye loven pålegger i visse tilfeller medarbeideren en informasjonsplikt overfor tilsettingsmyndigheten.
 
Fra ledende stilling
En departementsråd, assisterende departementsråd, ekspedisjonssjef eller leder av et annet statlig forvaltningsorgan kan bli ilagt karantene i inntil seks måneder og saksforbud i inntil tolv måneder, regnet fra fratredelsen. Karantene og saksforbud kan ilegges selv om det ikke er bestemmelser om det i arbeidsavtalen. Restriksjonene kan ilegges når det er en konkret forbindelse mellom tidligere ansvar og arbeidsoppgaver, og interessene til den virksomheten vedkommende starter i. Det samme gjelder hvis vedkommendes tidligere ansvar og arbeidsoppgaver kan gi virksomheten særlige fordeler, eller overgangen kan svekke tilliten til forvaltningen generelt på annen måte.
 
Fra andre stillinger
Også medarbeidere i andre embeter og stillinger i statsforvaltningen kan få karantene i inntil seks måneder og saksforbud i inntil tolv måneder, regnet fra fratredelsen. Saksforbud kan gis i stedet for eller i tillegg til karantene. Restriksjonene kan ilegges når overgangen kan gi den nye virksomheten særlige fordeler på grunn av vedkommendes tidligere stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver, eller overgangen på annen måte kan svekke tilliten til forvaltningen generelt.
Restriksjonene kan ilegges selv om det ikke er tatt inn bestemmelser om det i arbeidskontrakten, når tungtveiende hensyn til tilliten til forvaltningen tilsier det, og vilkårene ellers er oppfylt.