Compendia.no | Ønsker å myke opp forbudet mot nattarbeid
Compendia.no > Artikler > Ønsker å myke opp forbudet mot nattarbeid
Skriv ut

Ønsker å myke opp forbudet mot nattarbeid

Sist endret: 20.11.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Forbudet mot nattarbeid mykes opp

En lovendring i arbeidsmiljøloven, som trer i kraft 1. juli 2017, åpner for at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne jobbe om kvelden fram til kl. 23.00. Arbeid etter kl. 21.00 om kvelden er nattarbeid, som i utgangspunktet er forbudt.
 
Nattarbeid øker risikoen for feil og ulykker, og kan påvirke arbeidstakers helse negativt, blant annet ved at faren for å pådra seg sykdommer øker. Derfor har arbeidsmiljøloven grenser for når arbeidstaker kan jobbe om natten. Loven definerer arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 som nattarbeid. Arbeid på denne tiden av døgnet kan utføres når det er nødvendig ut fra type arbeid og etter avtale med de tillitsvalgte hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. 1. juli mykes forbudet mot nattarbeid noe opp.
 

Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
Lovendringen betyr at arbeidstaker som i utgangspunktet har dagarbeid skal kunne jobbe mellom 21.00 og 23.00 selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker på eget initiativ kan utføre arbeid fram til kl. 23.00. Avtalen skal kunne inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en fleksitidsavtale. Slikt arbeid skal bare kunne skje på arbeidstakers initiativ. Men arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag.
 
Skal være frivillig
Reglene mykes opp av hensyn både til virksomheters og arbeidstakeres behov for fleksibilitet. Arbeidstakere med barn kan for eksempel ha behov for å avslutte arbeidet på arbeidsstedet tidligere enn vanlig, og i stedet jobbe hjemmefra noen timer på kvelden. Departementet viser til at når arbeidstaker kan påvirke arbeidstiden sin selv, ser fleksibel arbeidstid ut til å minske opplevelsen av konflikt mellom familie og arbeid, og til å legge til rette for familieliv.
Samtidig ser man farer med ordningen. Arbeidstakers lojalitetsfølelse overfor arbeidsgiver og kolleger kan gjøre at noen føler seg presset til å inngå en slik avtale. Departementet påpeker at det er viktig å sikre at slikt arbeid faktisk skjer etter arbeidstakers eget ønske og initiativ.
 

Skal fortsatt sikres tilstrekkelig hvile

Grensene for alminnelig arbeidstid er ikke endret. Det vil si at arbeidstaker fortsatt ikke kan jobbe mer enn lovens grense for alminnelig arbeidstid uten at det overskytende regnes som overtid. Arbeidsmiljøloven stiller dessuten krav om 11 timers hvile daglig. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan antall timer hvile arbeidstaker må ha i noen tilfeller kortes ned til 8 timer ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte, eller ved sentral avtale. Forslaget åpner ikke for at hviletiden skal kunne kortes ned ved individuell avtale.
Det skal ikke være mulig å avtale at perioden mellom klokken 21.00 og 23.00 ikke er nattarbeid.