Compendia.no | Artikkel P & L: En tredagers til besvær (Publisert 4/2016) (Frode)
Compendia.no > Artikler > Artikkel P & L: En tredagers til besvær (Publisert 4/2016) (Frode)
Skriv ut

Artikkel P & L: En tredagers til besvær (Publisert 4/2016) (Frode)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

En tredagers til besvær

 
Bruk av egenmeldinger koster samfunnet årlig milliarder av kroner. Undersøkelser viser samtidig at nær hver femte norske arbeidstaker tidvis «tar en tredagers» uten å være syk.
 
I 80-tallsfilmen «Skulk med stil» bestemmer Ferris Bueller seg for å skulke skolen og tilbringe dagen alle andre plasser enn i sykesengen. Han mener han både fortjener og trenger en fridag fra alt slitet. Men han har allerede mye fravær, og står i fare for å bli avslørt av rektor Rooney, som har vært på jakt etter Ferris i lengre tid.
Filmklassikeren tegner et romantisk bilde av det å skulke skolen, og når sant skal sies er vel det å ta en uberettiget fridag fra skolen noe de fleste av oss en gang enten har tenkt på – eller faktisk gjort. Mer alvorlig blir det når fenomenet overføres til arbeidslivet.
 
Ifølge en spørreundersøkelse utført av Infact for bemanningsselskapet Xtra personell avdekkes det at hele 20 prosent av norske arbeidstakere har brukt egenmelding selv om de har vært friske nok til å jobbe.
 
Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker
Uberettiget fravær fra arbeidet koster, både for samfunnet og bedriftene. NHO anslår at en dags sykefravær i gjennomsnitt koster en virksomhet rundt 3000,- kroner i tillegg til de ordinære lønnskostnadene. Halvparten av dette er produksjonstap, og halvparten går med til vikarutgifter, overtid og lignende. I tillegg kommer merbelastningen fraværet påfører de ansatte. Konsekvensene for den skulkende arbeidstaker synes ikke å være like store. Det skyldes i all hovedsak at det er vanskelig for arbeidsgiver å avdekke skulk. Likevel vil nok mange ledere oppleve tilfeller der enkelte ansatte har hyppigere korttidsfravær enn andre. Når egenmeldingsdagene i tillegg viser seg å sammenfalle med helger og inneklemte arbeidsdager, bør kanskje noen varsellamper begynne å blinke. I motsetning til «rektor Rooney» har de færreste arbeidsgivere anledning til å drive klappjakt for å samle bevis ved enhver mistanke om ulegitimert fravær. Det er likevel flere ting de kan gjøre for å få bukt med problemet.
 
Tiltak ved mistanke
Når det er mistanke om ulegitimert fravær er det et klart lederansvar å gjøre noe med situasjonen. Det smarteste en leder kan foreta seg i slike tilfeller vil nok være å ta problemstillingen opp med den ansatte. «Den vanskelige samtalen» vil kunne bidra til å belyse situasjonen, og virke preventivt på fremtidig atferd. I enkelte tilfeller kan slike samtaler også avdekke andre forhold som kan ha vært en medvirkende årsak til fraværet, eksempelvis mistrivsel i arbeidssituasjonen eller utfordrende forhold på hjemmebane. Det viktigste er at en raskt tar tak i selve problemet, og eventuelt de underliggende årsakene i den hensikt å forhindre gjentagelse. Ved begrunnet mistanke om skulk er det  også anledning for arbeidsgiver til å frata den ansatte retten til å bruke egenmelding for en periode. Folketrygdloven angir at retten til egenmelding kan fjernes i 6 måneder før man må gjøre en ny vurdering. Det er viktig å huske at den ansatte skal gis anledning til å uttale seg før en går til det skritt å frata medarbeideren denne retten. Ulegitimert fravær er å anse som et grovt pliktbrudd fra arbeidstakers side, og i graverende tilfeller der det foreligger klare bevis på at skulk har forekommet, kan avskjed bli ytterste konsekvens.
 
Den skulkende hovedpersonen i den nevnte filmen hadde åpenbart et holdningsproblem. Han var skolelei og motivasjonen for å delta i undervisningen var fraværende. Analogien til samme fenomen i arbeidslivet er nokså treffende. Forskning tyder på at faktorer som arbeidstakers motivasjon og holdninger er av avgjørende betydning for hvorvidt det er et potensiale for disiplinære problemer. I et slikt perspektiv er det viktig for virksomheter å ansette medarbeidere som er høyt motiverte for jobben, som har integritet, og som identifiserer seg med bedriftens verdigrunnlag og kultur. Fokus på arbeidsmiljø og hva som skaper motivasjon lønner seg alltid.