Compendia.no | Statsansatteloven overlevert Stortinget
Compendia.no > Artikler > Statsansatteloven overlevert Stortinget
Skriv ut

Statsansatteloven overlevert Stortinget

Sist endret: 07.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Statsansatteloven overlevert Stortinget 

Onsdag ble forslaget til ny lov om statens ansatte lagt fram for Stortinget. Statsansatteloven, som er navnet i kortform, skal avløse dagens tjenestemannslov. Regjeringens forslag inneholder flere materielle endringer sammenlignet med dagens lov. Forslaget innebærer en viss harmonisering med arbeidsmiljøloven. Det er lagt stor vekt på å forenkle og rydde i regelverket. Språket er forenklet og modernisert. Noen forskrifter blir foreslått opphevet, andre forskriftsbestemmelser blir tatt inn i loven.   

Regjeringen foreslår

 • å lovfeste prinsippet om at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.
 • å stramme inn adgangen til å ansette midlertidig
 • en hovedregel om fast stilling etter 3 år
 • å forenkle prosedyren ved ansettelser
 • å begrense adgangen til å unnta stillinger fra offentlig kunngjøring
 • å oppheve tilsettingsrådet for overtallige i staten
 • at departementet ikke lenger skal stadfeste virksomhetenes personalreglement
 • at vilkårene for oppsigelse skal harmoniseres med reglene i arbeidsmiljøloven
 • at vilkårene for oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold skal være de samme for faste og midlertidig ansatte
 • å regulere i forskrift hva som skal regnes som "annen passende stilling" ved fortrinnsrett
 • at oppsigelsesfristen settes til 1 måned i prøvetiden
 • en lovbestemmelse om at ordensstraff ikke kan lagres i personalmappen lengre enn 5 år
 • å videreføre tjenestemannslovens bestemmelser om avskjed
 

Les mer om innholdet i forslaget til ny lov om statens ansatte

Nye regler for ordensstraff for ansatte i staten
Foreslår å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet