Compendia.no | Høysesong for foreldrepermisjon; mor overtar fedrekvoten (Nyhetsbrev 14.06.6) (Hege)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Høysesong for foreldrepermisjon; mor overtar fedrekvoten (Nyhetsbrev 14.06.6) (Hege)
Skriv ut

Høysesong for foreldrepermisjon; mor overtar fedrekvoten (Nyhetsbrev 14.06.6) (Hege)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Ønsker at foreldrene skal bli enige

 
Slik dagens regelverk er formulert, er det oftest mor som overtar fars rett til foreldrepenger etter et samlivsbrudd, typisk fedrekvoten. Departementet mener løsningen ligger i at partene blir enige om hvordan de skal fordele resten av stønadsperioden ved et samlivsbrudd, og har sendt ut et lovforslag med høringsfrist 1. august 2016.
 
Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia
 
Den av foreldrene som blir alene om omsorgen, kan ta ut foreldrepengene for resten av stønadsperioden. Det følger av folketrygdloven § 14-15. Bestemmelsen regulerer flere ulike situasjoner. Mor eller far er kanskje enslig adoptant, eller en av foreldrene er død. Mor var kanskje alene om omsorgen allerede fra fødselen av, eller foreldrene flytter fra hverandre etter et samlivsbrudd.

 
Rammer far
Bestemmelsen har fått en del oppmerksomhet i forbindelse med samlivsbrudd, da den som blir alene om omsorgen kan ta ut foreldrepengene for resten av stønadsperioden selv om den andre forelderen allerede hadde planlagt permisjon. Fordi flest barn bor hos mor etter et samlivsbrudd når de er så små, og fordi far gjerne tar ut sin fedrekvote til slutt, er det oftest fars rettigheter som rammes. Far mister retten til å ta ut fedrekvoten selv om han har samværsrett, og selv om samlivsbruddet skjer rett før han hadde planlagt å ta ut kvoten sin. Om han hadde planlagt permisjon på full tid eller gradert, har heller ingen betydning.
Foreldrene kan avtale en annen løsning, men det går ikke fram av lovteksten.
 
Departementets forslag
Departementet vil at det skal komme tydeligere fram at foreldrene kan avtale fordelingen av stønadsdager, og vil løfte informasjonen om avtaleadgangen fra dagens rundskriv til selve lovbestemmelsen.
Hovedregelen ved samlivsbrudd er altså tenkt slik at foreldrene avtaler hvordan stønadsdagene skal fordeles. Blir de ikke enige om en fordeling, kan de bruke en dom om samværsrett til å sette fram kravet om foreldrepenger etter § 14-15. Ved dom for eller midlertidig forføyning om samvær forutsettes det at samværsretten er av et slikt omfang at forelderen, typisk far, har den faktiske omsorgen for barnet i perioden da det er aktuelt å ta foreldrepermisjon.
Er det heller ingen dom som regulerer samværsretten, vil den som er alene om omsorgen få rett til uttak av foreldrepengene for resten av stønadsperioden.