Compendia.no | Større mulighet for å særbehandle menn?
Compendia.no > Artikler > Større mulighet for å særbehandle menn?
Skriv ut

Større mulighet for å særbehandle menn?

Sist endret: 26.06.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Større mulighet for å særbehandle menn

Ny likestillings- og diskrimineringslov som trer i kraft 1. januar 2018 gir en generell adgang til å særbehandle, blant annet på grunn av kjønn. Det betyr en utvidet mulighet til å særbehandle menn.
 
Til nå har det bare vært mulig å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er omsorg for eller undervisning av barn. Det er også adgang til å særbehandle menn positivt ved opptak til utdanning for slike stillinger. Reglene følger av forskrift om positiv særbehandling av menn.
 
 
Også menn støter på barrierer
I forarbeidene til loven blir det pekt på at overordnede hensyn til likestilling tilsier en videre adgang til å særbehandle menn enn i dag, og at også menn støter på barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren. Behovet for bedre kjønnsbalanse i ulike stillinger kan også forsvare positiv særbehandling av menn til slike stillinger.
Samtidig blir det understreket at adgangen til å særbehandle kvinner og menn vil kunne være ulik i enkelte sammenhenger, siden kvinner oftere utsettes for diskriminering enn menn.
 
Må fremme lovens formål
§ 11 om adgangen til positiv særbehandling i den nye loven innebærer en mer skjønnsmessig regel enn dagens bestemmelser. Den er ikke begrenset til særbehandling på bakgrunn av kjønn, men gjelder alle områder der loven forbyr diskriminering. Hvilke former for positiv særbehandling som er tillatt, må vurderes konkret opp mot lovens vilkår, og praksis fra EU-domstolen. Særbehandlingen må opphøre når formålet med den er oppnådd.
Det er et vilkår at særbehandlingen fremmer likestilling og hindrer diskriminering, altså at den er egnet til å fremme formålet med loven. I tillegg må det være et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å oppnå og hvor inngripende særbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.
Vilkåret om forholdsmessighet skal ifølge forarbeidene tolkes spesielt snevert når det gjelder ansettelser. Skal positiv særbehandling være tillatt ved ansettelser, må den som særbehandles ha like eller tilnærmet like kvalifikasjoner som den eller de som forbigås.
 
4 lover blir til 1
Når loven trer i kraft fra årsskiftet blir 4 gjeldende likestillings- og diskrimineringslover slått sammen til en lov. Det gjelder
 
  • diskrimineringsloven om seksuell orientering 
  • likestillingsloven
  • diskrimineringsloven om etnisitet
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Ny diskrimineringsnemnd til Bergen
Diskrimineringsnemnda skal kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet, og ilegge erstatning i enkle saksforhold.