Compendia.no | Like vilkår for oppsigelse
Compendia.no > Like vilkår for oppsigelse
Skriv ut

Like vilkår for oppsigelse

Sist endret: 07.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Like vilkår for oppsigelse

I forslaget til ny lov om statens ansatte er vilkårene for oppsigelse de samme for faste og midlertidig ansatte, når oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold. Ansettelsestiden vil ikke lenger ha betydning for stillingsvernet. Oppsigelsesreglene harmoniseres med arbeidsmiljølovens regler, men meningsinnholdet skal tolkes i samsvar med statens særpreg.

 

Oppsigelse på grunn av statsansattes forhold

Etter ett år med lønn under sykdom er det lang praksis i staten for å innvilge inntil ett år med ulønnet permisjon. Departementet legger til grunn at praksisen videreføres. Vilkårene for oppsigelse foreslås også videreført.

Tjenestemenn i ledende stilling ved anlegg eller virksomhet av forretningsmessig art skal ifølge forslaget omfattes av de samme reglene om oppsigelse som øvrige tjenestemenn.
 

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Regjeringen går inn for en harmonisering med reglene i arbeidsmiljøloven, men tilpasset statens særpreg. Oppsigelse må være "saklig begrunnet i virksomhetens forhold" og vilkåret skal være likt både for faste og midlertidig ansatte, uavhengig av tjenestetid. Etter dagens regler må en midlertidig ansatt ha jobbet dobbelt så lenge som en fast ansatt for å få samme stillingsvern.
 
Virksomhetens forhold skal dekke fire ulike situasjoner
  • virksomheten får kutt i bevilgningene
  • oppgaver faller bort på grunn av omstilling og effektivisering
  • finansieringen faller bort for en stilling som er finansiert eksternt
  • den ansatte ønsker ikke å følge med ved flytting
Saklig grunn

Det vil ikke være saklig grunn til oppsigelse hvis
  • arbeidsgiver har en annen passende stilling å tilby den statsansatte
  • virksomheten blir privatisert
  • virksomheten blir overført til en annen statlig virksomhet
  • virksomheten omorganiseres for å bli kvitt arbeidstakere man ønsker å fjerne
Tilsvarende arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler skal det i saklighetsvurderingen foretas en interesseavveining, det vil si en avveining mellom virksomhetens behov og ulempene oppsigelsen påfører den ansatte.
 

Intern fortrinnsrett

Det foreslås å forenkle reglene slik at arbeidsgivers plikt til å tilby annen passende stilling skal gjelde uavhengig av ansettelsestid. Etter dagens regler inntrer arbeidsgivers undersøkelsesplikt først når arbeidstaker har vært ansatt i minst 1 år.

Reglene om hva som skal regnes som annen passende stilling videreføres, og regjeringen foreslår at dette skal reguleres i forskrift. En slik forskrift vil komme på høring. 
 

Oppsigelsesfrister

I regjeringens forslag er oppsigelsesfristen 1 måned for stillinger med ansettelsestid på ett år eller mindre. Det innebærer at oppsigelsesfristen i prøvetid nå vil være 1 måned. Andre oppsigelsesfrister foreslås videreført som i dag.