Compendia.no | Artikkel P & L: Oppbemanning etter en nedbemanning (Publisrsert 2/2016) (Sonja)
Compendia.no > Artikler > Artikkel P & L: Oppbemanning etter en nedbemanning (Publisrsert 2/2016) (Sonja)
Skriv ut

Artikkel P & L: Oppbemanning etter en nedbemanning (Publisrsert 2/2016) (Sonja)

Sist endret: 07.02.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Oppbemanning etter en nedbemanning

I kjølvannet av en nedbemanningsprosess kan det bli aktuelt å omorganisere virksomheten. Det kan føre til at nye stillinger blir opprettet, med behov for å ansette arbeidstakere igjen. Kan arbeidsgiver da fritt velge hvem han vil ansette?
 
Arbeidsgivere skal ikke kunne utnytte en nedbemanningssituasjon til å skifte ut de arbeidstakerne som det ellers ikke er saklig grunn til å si opp. Derfor gir arbeidsmiljøloven ansatte som blir sagt opp på grunn av driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, fortrinnsrett til ny stilling. Fortrinnsretten gjelder i ett år, regnet fra utløpet av oppsigelsesfristen.
 
Hvem har fortrinnsrett?
For å ha fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven, må arbeidstakeren ha vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste 2 år, før han ble oppsagt.
Fortrinnsretten gjelder både fast ansatte og midlertidig ansatte som ikke fikk forlenget kontrakten på grunn av nedbemanningen. Arbeidstakere som var vikar, har ikke fortrinnsrett.
Ansatte som har gått ned i stilling på grunn av nedbemanningen, har også fortrinnsrett.
 
Hvilke stillinger har man fortrinnsrett til?
Fortrinnsretten gjelder først og fremst stillinger man er kvalifisert for. Personen må ha de formelle og personlige egenskapene som normalt kan kreves for å gjøre en tilfredsstillende jobb. Det vil si at arbeidsgiver ikke uten videre kan velge den han mener passer best, så lenge personen med fortrinnsrett er kvalifisert.
Fortrinnsretten utløses dersom det tilbys en «passende stilling». Hva som ligger i dette begrepet må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, men vilkåret skal ikke tolkes for strengt. Det betyr at en passende stilling ikke nødvendigvis er samme type stilling som vedkommende hadde tidligere, eller at man får like gode lønnsvilkår som før.
Får personen med fortrinnsrett tilbud om en passende stilling og takker nei, mister vedkommende fortrinnsretten sin.
 
Når flere har fortrinnsrett
Er det flere med fortrinnsrett, skal arbeidsgiver som utgangspunkt følge de samme kriteriene som ble satt opp ved utvelgelsen når virksomheten nedbemannet. Andre hensyn vil kunne gjøre seg gjeldende når det skal ansettes på nytt, for eksempel hvis kompetansebehovet i virksomheten er endret eller det foreligger nye omstendigheter knyttet til arbeidstakers jobbsituasjon.
Fortrinnsretten til fast ansatte vil alltid går foran fortrinnsretten til midlertidig ansatte.