Compendia.no | Øvre grense på barnetillegg for uføretrygdede (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Øvre grense på barnetillegg for uføretrygdede (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Øvre grense på barnetillegg for uføretrygdede (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Øvre grense på barnetillegg for uføretrygdede

Fra 1. januar 2016 er det innført et tak på hva en uføretrygdet med krav på barnetillegg kan få utbetalt. Uføretrygdede som fikk innvilget barnetillegg før årsskiftet, er omfattet av overgangsregler.
 
Endringen i folketrygdloven § 12-15 tredje ledd, innebærer at barnetillegget reduseres hvis uføretrygd og barnetillegg sammen utgjør mer enn 95 prosent av inntekten før uførheten inntrådte.
Endringen er vedtatt fordi barnetillegget gjorde at uføretrygdede som hadde lav inntekt, kunne få en uføreytelse som var høyere enn tidligere arbeidsinntekt. Det kan gi dårlig motivasjon for å være i arbeid eller komme tilbake til arbeidslivet.
 
Overgangsregler
Uføretrygdede som har fått innvilget barnetillegg allerede før årsskiftet, er omfattet av overgangsregler som gjør at utbetalingene reduseres gradvis frem til 2019. Det vil si at uføretrygd og barnetillegg for disse ikke skal utgjøre mer enn 110 prosent av inntekten før uførhet i 2016, i 2017 er grensen 105 prosent, og i 2018 skal uføretrygd og barnetillegg ikke utgjøre mer enn 100 prosent av inntekten før uførhet.
 
Ytelser fra utlandet
Barnetillegget er behovsprøvd, og gis uavhengig av om uføretrygden er en hel eller gradert ytelse. Tillegget kan bli redusert på grunn av arbeidsinntekt og visse ytelser som tilsvarer arbeidsinntekt i Norge.
Ytelser fra utlandet som trer i stedet for arbeidsinntekt førte tidligere ikke til reduksjon. Det er nå endret.