Compendia.no | Nytt virkeområde for allmenngjøring av transportavtaler (Nyhetsbrev nov 2015)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Nytt virkeområde for allmenngjøring av transportavtaler (Nyhetsbrev nov 2015)
Skriv ut

Nytt virkeområde for allmenngjøring av transportavtaler (Nyhetsbrev nov 2015)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Nytt virkeområde for allmenngjøring av transportavtaler

Enkelte bestemmelser i bussbransjeavtalene og tariffavtaler for godstransport på vei gjelder nå også ved kabotasjekjøring. Tariffnemnda endret 12. oktober 2015 virkeområdet for forskriftene om allmenngjøring av tariffavtalene innenfor både godstransport og persontransport.
 
Kabotasje vil si at en utenlandsk virksomhet driver transport innenfor et annet lands grenser. Slik transport ble unntatt da tariffnemnda tidligere i år vedtok at minstelønn og visse andre bestemmelser i bransjeavtalene på de to områdene skulle gjelde alle arbeidstakere, også utenlandske. Tidligere gjaldt forskriftene bare for utenlandske arbeidstakere når transporten var å regne som en tjenesteytelse etter arbeidsmiljøloven § 1-7 om utsendt arbeidstaker.
 
Persontransport
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil trådte i kraft 1. oktober 2015. Den gir rett på minst 150,- kroner i timen. I tillegg skal det avtales ordninger for kost og losji.
Forskriften gjelder for arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse etter yrkestransportlova § 8, og omfatter nå også utenlandsk transportvirksomhet som driver midlertidig turbiltransport der enten påstigning, avstigning eller begge deler skjer i Norge.
 
Godstransport
Alle arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy på over 3,5 tonn i Norge har siden 1. juli 2015 hatt krav på en timelønn på minst 158,32 kroner, da forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei trådte i kraft. Forskriften gjelder både kabotasjekjøring og kombinert transport.
Kabotasjekjøring vil i denne sammenheng si transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende transport til Norge. Kombinert transport er transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.
 
Les de andre artiklene i nyhetsbrevet: