Compendia.no | Strammer inn ved selvforskyldt ledighet (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Strammer inn ved selvforskyldt ledighet (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Strammer inn ved selvforskyldt ledighet (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Strammer inn ved selvforskyldt ledighet

Perioden arbeidssøker må gå uten dagpenger når vedkommende selv er skyld i arbeidsledigheten er økt, med virkning fra 1. januar 2016.
 
Forlenget ventetid på dagpenger og tidsbegrenset bortfall av dagpenger er nå tolv uker første gang den arbeidsledige selv er skyld i ledigheten, mot tidligere åtte uker. Gjentar forholdet seg to eller flere ganger i løpet av en 12-månedersperiode, må arbeidssøkeren klare seg uten dagpenger i seks måneder, mot henholdsvis tolv uker og seks måneder slik reglene var før årsskiftet. Ventetiden regnes fra det tidspunktet vedkommende søkte om dagpenger.
 
Hvis arbeidstaker kan bebreides
Det er de samme forholdene som gir grunnlag for forlenget ventetid etter folketrygdloven § 4-10, som også gir grunnlag for tidsbegrenset bortfall av dagpenger etter folketrygdloven § 4-20. Det kan være snakk om at arbeidssøkeren selv har sagt opp stillingen sin uten rimelig grunn, at han er blitt avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold han kan bebreides for, at han uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om arbeid, eller at han på annen måte er skyld i å stå uten arbeid. Lovendringen blir begrunnet med at det er rimelig at den som selv kan lastes for arbeidsledigheten eller for fortsatt å stå uten arbeid, selv tar en stor del av byrden ved å være uten arbeidsinntekt.
 
Dagpenger i ferien
Langtidsledige som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan nå ta ferie med dagpenger. Vedkommende må melde fra om feriefraværet på meldekortet. Også denne endringen trådte i kraft 1. januar 2016.