Compendia.no | Varslere fikk bedre vern 1. juli 2017
Compendia.no > Artikler > Varslere fikk bedre vern 1. juli 2017
Skriv ut

Varslere fikk bedre vern 1. juli 2017

Sist endret: 28.07.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Varslere fikk bedre vern 1. juli 2017

 
Krav til varslingsrutiner for alle virksomheter med 5 eller flere ansatte, og taushetsplikt for offentlige myndigheter om hvem som har varslet. Det er noe av innholdet i de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven som fra og med juli også gjelder for innleide arbeidstakere.
 


Det er ikke uvanlig at den som varsler om et kritikkverdig forhold på arbeidsplassen får refs, blir baksnakket eller presset til å slutte i jobben. Samtidig viser flere undersøkelser at mange velger å la være å si fra. Nå har varslerne fått bedre vern. I tillegg kan det bli flere endringer i regelverket etter at Varslingsutvalget legger fram sin innstilling våren 2018.
 

Generell plikt til å lage rutiner

Alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal ha rutiner på plass om hvordan ansatte kan varsle internt om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal være skriftlige, og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten. De skal oppfordre arbeidstakerne til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, og fortelle hvordan de kan gå fram. De skal også inneholde fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varslingen.
Arbeidsgiver har lenge hatt plikt til å vurdere skjønnsmessig om det er behov for varslingsrutiner eller andre tiltak ut fra risikoforholdene og ytringsklimaet i virksomheten. Virksomheter med færre enn 5 ansatte må med de nye reglene fortsatt vurdere behovet skjønnsmessig. Arbeidstilsynet skal kunne overprøve virksomhetens vurdering.
Det er antall ansatte virksomheten jevnlig sysselsetter som avgjør hvilke regler som gjelder.
 
Innleide skal inkluderes

Reglene om varsling gjelder nå også for innleide arbeidstakere. Tidligere har en arbeidstaker som leies ut fra et bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift vært omfattet av varslervernet når vedkommende varsler om forhold i bemanningsforetaket eller produksjonsbedriften, men ikke hvis hun eller han varsler om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Nå er altså innleide arbeidstakere likestilt med innleievirksomhetens egne ansatte både når det gjelder retten til å varsle, og vernet mot gjengjeldelse. For at vernet skal bli tilstrekkelig effektivt, skal innleide arbeidstakere være beskyttet mot gjengjeldelse både hos innleier og hos egen arbeidsgiver.
 
Myndighetene må tie om varsleren

Arbeidsmiljøloven § 18-2 har lenge hatt regler om at Arbeidstilsynet plikter å holde navnet til arbeidstakere som melder fra om brudd på arbeidsmiljøloven hemmelig. Også noen andre lover har særregler om taushetsplikt. Blant annet fordi varslingssaker kan gjelde andre forhold enn de som omfattes av disse bestemmelsene, og for å sikre at det skal være trygt å varsle eksternt til offentlige myndigheter, er det tatt inn en egen bestemmelse om taushetsplikt i varslingsregelverket. Her blir det presisert at enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet plikter å hindre at andre får kjennskap til hvem som har varslet dem. Både navn og andre identifiserende opplysninger skal holdes hemmelig. Reglene i arbeidsmiljøloven § 18-2 er endret tilsvarende.
 
 
 
Varsling er viktig

Departementet understreker at gode, reelle muligheter for å si fra om feil og mangler er et vesentlig trekk ved et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. Arbeidstakere som melder fra kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel oppførsel blir avdekket og opphører. Derfor er det viktig at arbeidstakere som varsler om slike forhold har et godt vern. Et varslingsutvalg vurderer nå varslingsreglene og skal legge fram sin innstilling våren 2018. Utvalget skal foreslå hvordan varslerne kan beskyttes enda bedre. Det betyr at det kan komme flere endringer i regelverket neste år.