Compendia.no | Tvisteløsningsnemnda: Nye frister og bedre kapasitet (Nyhetsbrev 29.06.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Tvisteløsningsnemnda: Nye frister og bedre kapasitet (Nyhetsbrev 29.06.16)
Skriv ut

Tvisteløsningsnemnda: Nye frister og bedre kapasitet (Nyhetsbrev 29.06.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

 

Nye frister og bedre kapasitet

 
Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven har mye å gjøre. Nå utvides kapasiteten. Samtidig blir fristene for å fremme sak for nemnda forenklet. Det er i skrivende stund ikke klart når endringene trer i kraft.
 
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse saker inn for tvisteløsningsorganet når de ikke blir enige. På de samme saksområdene nemnda behandle saken før den kan bringes inn for en domstol.
 
Økt kapasitet
Nemnda skal utvides til ni medlemmer, mot dagens tre. I tillegg blir det gjort noen grep for å effektivisere nemndsbehandlingen, blant annet blir reglene om frister forenklet noe.
I 2013 behandlet nemnda 90 tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. To år senere var antall saker økt til 374. Det er særlig saker om deltidsansattes rett til å få utvidet stillingen sin til den arbeidstiden vedkommende faktisk har hatt det siste året, som har ført til økt saksmengde.
Nemnda behandler tvister om permisjonsrettigheter, rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, spørsmål om fritak for nattarbeid og overtidsarbeid, og fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte.
 
Nye frister
Som hovedregel må en sak bringes inn for nemnda senest fire uker etter at arbeidstaker har fått skriftlig avslag fra arbeidsgiver. I saker om utdanningspermisjon kan tvisten bringes inn for nemnda selv om arbeidsgiver ikke har svart, og da regnes 4-ukersfristen fra den datoen arbeidsgiver skulle ha svart ifølge arbeidsmiljøloven § 12-11.
Hvis det er fødselen eller omsorgsovertakelsen som er årsaken til at fristen er oversittet i en sak om delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven §12-6, kan saken behandles selv om fristen har gått ut. Forutsatt at saken bringes inn for nemnda snarest mulig etterpå.