Compendia.no | Artikkel P & L: Kan vi beholde en kompetent senior?
Compendia.no > Artikler > Artikkel P & L: Kan vi beholde en kompetent senior?
Skriv ut

Artikkel P & L: Kan vi beholde en kompetent senior?

Sist endret: 09.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Kan vi beholde en kompetent senior?

Virksomheter som har valgt å etablere en bedriftsintern aldersgrense opplever at muligheten for å beholde spesielt kompetente seniorer blir redusert. Lovens hovedregel om 72 år som grense for når stillingsvernet opphører, gir derimot større fleksibilitet.
Publisert i bladet Personal og Ledelse, 2016
 
 
Forholder man seg til arbeidsmiljølovens aldersgrense på 72 år, er det ikke et krav at arbeidstaker fratrer stillingen sin ved denne alderen. Det vernet arbeidstaker tidligere har hatt mot å bli sagt opp bare på grunn av alder opphører, men det er ikke dermed sagt at arbeidsgiver må avslutte arbeidsforholdet. Er det ønskelig at medarbeideren fortsetter noen år til, er altså ikke lovbestemmelsen om opphør av stillingsvernet til hinder for det. Situasjonen blir en annen når virksomheten velger å etablere en lavere aldersgrense internt, noe arbeidsmiljøloven åpner for.
 
 
 
Må være konsekvent
En bedriftsintern aldersgrense ned mot 70 år må praktiseres konsekvent. Det er ett av vilkårene for at aldersgrensen skal være lovlig. Hvor konsekvent, er likevel uklart. I rettspraksis er det ansett som konsekvent praktisering at rundt 10 prosent av de ansatte fikk fortsette ut over oppnådd aldersgrense over en periode på rundt 5 år. Lovgiver tok ikke avstand fra en slik beregning i forbindelse med at vilkåret ble tatt inn i lovteksten, men understreket at arbeidsgiver bare helt unntaksvis kan la enkelte arbeidstakere få fortsette. Tilfellene må være knyttet til et særlig og tidsavgrenset behov, og det skal vurderes konkret om virksomheten har oppfylt kravet om å være konsekvent.
For arbeidsgiver blir det viktig å ha god oversikt over hvordan den bedriftsinterne aldergrensen praktiseres til enhver tid, og hvor mange som eventuelt har fått fortsette. Eldre arbeidstakere som blir tatt inn igjen i virksomheten ved innleie eller en annen type kontrakt, skal da regnes med.
Konsekvensen av brudd på vilkåret vil være at arbeidstakere kan påberope seg at aldersgrensen ikke er lovlig, og at de selv har rett til å fortsette fram til lovens alminnelige aldersgrense på 72 år.