Compendia.no | Konkurransebegrensninger regulert i arbeidsmiljøloven (Nyhetsbrev 07.01.16)
Compendia.no > Nyhetsbrevsaker > Konkurransebegrensninger regulert i arbeidsmiljøloven (Nyhetsbrev 07.01.16)
Skriv ut

Konkurransebegrensninger regulert i arbeidsmiljøloven (Nyhetsbrev 07.01.16)

Sist endret: 30.08.2016


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Konkurransebegrensninger regulert i arbeidsmiljøloven

Fra nyttår er arbeidsgivers mulighet til å hindre arbeidstaker i å starte hos en konkurrent etter at arbeidsforholdet er slutt, regulert gjennom konkrete bestemmelser i arbeidsmiljøloven.
 
De nye reglene om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2016, og omfatter både konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold. Samtidig ble noen av avtalelovens regler endret. Avtaler som ble inngått før årsskiftet omfattes av de nye reglene fra og med 1. januar 2017.
 
Konkurranseklausuler
En konkurranseklausul vil si en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers rett til å ta arbeid hos en annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i en annen virksomhet etter at arbeidsforholdet har opphørt.
Slike avtaler må inngås skriftlig for å være gyldige, og arbeidstaker har krav på økonomisk kompensasjon når arbeidsgiver gjør klausulen gjeldende. Kompensasjonen skal i utgangspunktet tilsvare full lønn.
Klausulen kan uansett ikke gjelde lenger enn ett år etter at arbeidsforholdet opphørte, og bare så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.
 
Kundeklausuler
En kundeklausul vil si en begrensning i arbeidstakers mulighet til å kontakte tidligere kunder etter at ansettelsesforholdet opphører. Slike kundeklausuler skal bare kunne avtales for kunder arbeidstakeren hadde kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet opphørte.
Klausulen kan inngås for maksimalt ett år, og skal nevne de kundene den gjelder for.
Når kunden selv tar kontakt med arbeidstakeren, omfattes ikke det av begrensningene i kundeklausulen.
 
Kan be om redegjørelse
Hvis arbeidstaker har en konkurranseklausul eller kundeklausul i kontrakten, kan hun henvende seg skriftlig til arbeidsgiver, og be om en redegjørelse for om klausulen vil bli benyttet. Svarer ikke arbeidsgiver skriftlig innen fire uker, faller klausulen bort. Det samme gjelder når arbeidstaker sier opp stillingen sin. Er det arbeidsgiver som sier opp arbeidsavtalen, skal redegjørelsen følge oppsigelsen, men arbeidsgiver gis en frist på en uke hvis arbeidstaker blir avskjediget.
Arbeidsgiver skal redegjøre for bedriftens særlige behov for vern mot konkurranse ved konkurranseklausuler. Når det er snakk om en kundeklausul, skal arbeidsgiver gjøre rede for hvilke kunder som omfattes av kundeklausulen.
 
Rekrutteringsklausuler
Det er som hovedregel forbudt for arbeidsgiver å inngå avtale med en eller flere andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers mulighet for å bli ansatt i annen virksomhet. Forbudet gjelder ikke ved virksomhetsoverdragelser.
Avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers mulighet til å rekruttere tidligere kolleger når han slutter i virksomheten, er det fortsatt adgang til å inngå. Det er ikke gitt lovregler som regulerer dette.