Compendia > Forms > Derfor er revidert 9001-standarden en forbedring
Skriv ut

Derfor er revidert 9001-standarden en forbedring

Sist endret: 19.03.2015


 
  
Tone Margunn Bue
Senior HMS/K rådgiver
De virksomhetene som overfører kravene i revidert standard på en effektiv og hensiktsmessig måte, og implementere endringene det medfører, kan oppnå forbedringer ved å gjøre det samme som før
  • til en lavere kostnad,
  • på kortere tid, eller
  • med en større sikkerhet for stabil leveranse.

Vi ser i introduksjonen av revidert standard at avgjørelsen om å innføre et kvalitetssystem bør være en strategisk beslutning. Standarden sier at toppledelsen skal sørge for at bedriftens kvalitetspolitikk, kvalitetsmål og kvalitetssystem skal være kompatibelt med virksomhetens strategi.
 
Ledelsens ansvar
Ledelsen skal demonstrere lederskap og forpliktelse til kvalitetssystemet gjennom å ta ansvar for at kvalitetssystemet er hensiktsmessig og effektivt for virksomheten. I mange virksomheter ble dette ansvaret delegert til «Ledelsens representant». Denne rollen er ikke nevnt i revidert standard, og ledelsen må selv demonstrere etterlevelse til kravene standarden setter. Effekten av denne endringen kan være at toppledelsen har et sterkere og tydeligere engasjement i kvalitetsarbeidet. Ledelsens representant som i rollen kvalitetsansvarlig eller kvalitetsleder vil ikke bli overflødig selv om benevnelsen forsvinner ut av standarden.
 
Risikotenking i alle ledd i virksomheten
Enhver virksomhet bør ha kjennskap til hvilket risikobilde den lever i med hensyn til kvalitet, kundetilfredshet, omdømme og andre aspekter ved ISO 9001:2015 standarden.   
For eksempel kan en SWOT analyse for dagens situasjon gi et utvidet bilde av virkeligheten når strategi og mål skal settes for den neste perioden. En slik analyse vil til en viss grad si noe om svakhetene i virksomheten, men vil også avdekke mulighetene.
Ved å bruke litt tid på en slik analyse vil en lettere kunne se hvilke mål det er smart å sette for neste periode.
SWOT analysen kan avdekke muligheter en ellers kan risikere at forblir uoppdaga. Den kan også være retningsgivende i forhold til standardiseringer for hvordan vi skal utføre arbeidet vårt så vi ikke skaper flaskehalser som påvirker leveringsevne og kundetilfredsheten.
 
Sett kreftene inn der risikoen er høyest
Ved å skaffe seg oversikt over risikobildet i verdikjeden kan virksomheten velge hvilke kontroller det er hensiktsmessig å bruke. Prosesser med høy risiko (inntreffer ofte og får store konsekvenser) trenger andre tiltak enn de med lavere risiko. Prosesser med små risikoer trenger ikke kontroll i samme grad, og virksomheten kan spare ressurser ved å redusere detaljstyring av disse.
Erfaringsmessig vil en slik risikoanalyse resultere i styringssystem med oversikt over risikobildet og de risikoreduserende tiltakene.
Hvis en ser at det er hensiktsmessig å tegne prosessene på ny etter en slik risikokartlegging, er det lurt å tenke gjennom hva hensikten med prosessdesignet skal være. Vil vi ha prosessdesign som skal
  • brukes som en lærebok, eller
  • være et oppslagsverk for de ansatte, eller
  • skal vi designe prosesstegninger som skal sikre standardisering og minimering av de identifiserte risikoene
Hva er risikoen ved å velge den ene eller den andre måten?
Våre rådgivere tilbyr hjelp og tilrettelegging av arbeidet med å risikokartlegge prosessene og vi anbefaler å starte tidlig. Har du et ISO 9001:2008 sertifikat og skal re-sertifiseres før det har gått to år? Da anbefaler vi at du starter på dette arbeidet nå slik at det ikke blir hastverk-arbeid og du får større nytte av innsatsen som legges ned.
 
Ta gjerne kontakt med oss for å sette opp en plan for prosjektet med å oppgradere styringssystemet ditt! Vi er forberedt